PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2015, TOM 58, NR 1
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2015, Vol. 58 (1)

 

1. Przekonanie o narodowej martyrologii. Efekt kolektywnego narcyzmu, indywidualnej samooceny czy sytuacji grupy?

Krystyna Skarżyńska, Kamil Przybyła

Belief in national victimhood. An effect of collective narcissism, individual self-esteem or in-group situation?

 

2. Wiedza o sobie nawzajem małżonków charakteryzujących się wysokim i niskim poziomem transgresji

Andrzej Dakowicz

Knowledge about each other of spouses with high and low levels of transgression

 

3. Rozwój zainteresowania według S. Hidi i K. A. Renninger. Zainteresowanie jako komponent motywacji i tożsamości osobistej
Krzysztof Kwapis
Interest development according to S. Hidi and K. A. Renninger. Interest as a component of motivation and personal identity

 

4. Dylematy psychologii a rozwój psychologii stosowanej
Dorota Kubacka-Jasiecka

The dilemmas of psychology and the development of applied psychology

 

5. Podmiotowe i organizacyjne wyznaczniki wypalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej
Beata Mańkowska

Personal and organizational predictors of professional burnout among social workers

 

6. Psychologiczne uwarunkowania powrotu do zdrowia osób hospitalizowanych z diagnozą zaburzeń z kręgu schizofrenii
Bogumiła Witkowska

Psychological determinants of recovery in hospitalized persons diagnosed with schizophrenia spectrum disorders

 

7. Recenzje
Beata Boćwińska-Kiluk

Ana-Maria Rizzuto, „Narodziny Żyjącego Boga (Studium psychoanalizy)”
Kraków: WAM 2012, ss. 311

 

Reviews
Beata Boćwińska-Kiluk
Ana-Maria Rizzuto, “Narodziny Żyjącego Boga (Studium psychoanalizy)”
[“The birth of the living God (A study in psychoanalysis)”]
Kraków: WAM 2012, 311 pp.

 

8. Sprawozdania
Jacek Śliwak, Beata Zarzycka
II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości

Lublin, 3-4 czerwca 2014

 
Reports
Jacek Śliwak, Beata Zarzycka
The 2nd International Conference on the Psychology of Religion and Spirituality. The 1st Convention of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality
Lublin, 3-4 june 2014

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 14:43 - Barbara Cichy-Jasiocha