PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2015, TOM 58, NR 2
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2015, Vol. 58 (2)

 

1. Psychologia politycznego oszołomstwa. Myślenie urojeniowe, mentalność społeczno-polityczna, demokracja

Krzysztof Korzeniowski

Psychology of political crankiness. Delusional thinking, sociopolitical mentality, democracy

 

2. Szczęśliwy głupiec czy niezadowolony Sokrates? Poczucie dobrostanu osób wybitnie zdolnych

Andrzej E. Sękowski, Tomasz Knopik

A happy fool or a dissatisfied Socrates? The sense of well-being in highly gifted individuals

 

3. Cierpienie rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Żaneta Stelter

The suffering of parents of children with intelectual disabilities

 

4. Zróżnicowanie wpływu wglądu na procesy poznania społecznego u pacjentów z uszkodzeniami płatów czołowych i pozaczołowych obszarów prawej półkuli mózgu

Paweł Krukow

The differentiation of the impact of insight on social cognition processes in patients with frontal lobe and nonfrontal right hemisphere injuries

 

5. Możliwości interpretacji czynnikowej wyników badania Listą Przymiotnikową ACL

Katarzyna Martowska, Anna Matczak, Emilia Wrocławska-Warchala

The possibilities of factor-based interpretation of the results of research using the Adjective Check List


6. Pozytywne emocje poprawiają myślenie: znaczenie genezy emocji i trudności zadania dla sprawności wnioskowania sylogistycznego

Kamil Imbir

Positive emotions enhance thinking: The significance of the genesis of emotions and task difficulty for the efficiency of linear-order reasoning


7. Jak przedmioty stają się talizmanami: osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania romantycznego myślenia magicznego wśród mężczyzn przebywających w szkole wojskowej i w więzieniu

Aleksandra Niemyjska

Material possessions turned into talismans: Dispositional and situational determinants of romantic magical thinking among military school students and incarcerated men

 

8. Recenzje
Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Iwona Janicka, Hanna Liberska (red.), „Psychologia rodziny” Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014, ss. 682

 

Reviews
Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Iwona Janicka, Hanna Liberska (red.), „Psychologia rodziny” [“Psychology of family”] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014, 682 pp.

 

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 14:44 - Barbara Cichy-Jasiocha