PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2015, TOM 58, NR 3
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2015, Vol. 58 (3)

 

Numer tematyczny
Współczesne obszary badań psychologii klinicznej

Redaktor numeru: Stanisława Steuden

 

Thematic Issue

Contemporary areas of research in clinical psychology

Editor of the Issue

Stanisława Steuden


Wprowadzenie/Introduction Stanisława Steuden

 

1. Znaczenie zasobów osobistych w zmaganiu się z przewlekłą chorobą i jej konsekwencjami – implikacje dla pomocy psychologicznej

Michał Ziarko, Helena Sęk

The importance of personal resources in overcoming chronic illness and it’s consequences – implications for psychological help

 

2. Adaptacja do choroby nowotworowej

Paweł Izdebski, Jarosław Ocalewski

Adaptation to cancer

 

3. Jakość życia w przewlekłej widocznej chorobie a poczucie stygmatyzacji u młodych kobiet

Małgorzata Lipowska, Mariola Bidzan, Natalia Mazurkiewicz, Mariusz Lipowski

Quality of life chronic visible illness and the sense of stigmatization in young women

 

4. Typy kompetencji emocjonalnych i regulacja emocji u osób z chorobą nadciśnieniową

Izabella Januszewska, Stanisława Steuden

Types of emotional competences and regulation of emotions in people with hypertension

 

5. Wpływ wczesnych nieadaptacyjnych schematów na samoocenę i ocenę swojego życia. Badania porównawcze kobiet młodszych i starszych

Dorota Mącik

The influence of the early maladaptive schemas on self-esteem and evaluation of one’s own life. The comparison study of older and younger women

 

6. Miłość w zaburzeniach osobowości

Ewa Trzebińska, Marta Jakubiak, Jan Paweł Kołakowski, Mariola Struś

Love in personality disorders

 

7. Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu – polska adaptacja the Event Related Rumination Inventory

Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński

Polish adaptation of the Event Related Rumination Inventory

 

8. Recenzje

Bernadetta Izydorczyk
Karen Carnabucci, Linda Ciotola
„Healing eating disorders with psychodrama and other action methods. Beyond the silence and the fury” [„Leczenie zaburzeń jedzenia za pomocą psychodramy i innych metod opartych na działaniu. Poza milczeniem i wściekłością”] London–Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers 2013, ss. 272

 

Reviews

Bernadetta Izydorczyk

Karen Carnabucci, Linda Ciotola
“Healing eating disorders with psychodrama and other action methods. Beyond the silence and the fury”. London–Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers 2013, 272 pp.

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 14:48 - Barbara Cichy-Jasiocha