PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2015, TOM 58, NR 4
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2015, Vol. 58 (4)

 

1. Psycholog jako zawód. Sześć powodów, dla których powinniśmy być razem

Jerzy Marian Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Psychologist as a profession. Six reasons why we should keep together

 

2. W kierunku modelu akceptowanych wartości

Agata Goździewicz-Rostankowska, Piotr K. Oleś

Towards the model of accepted values

 

3. Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (Functional Analytic Psychotherapy, FAP): kliniczne zastosowanie współczesnej psychologii behawioralnej

Joanna E. Dudek, Paweł Ostaszewski

Functional Analytic Psychotherapy (FAP): The clinical application of contemporary behavioral psychology

 

4. Religijność czy duchowość? Poszukiwanie struktury konstruktów

Dariusz Krok, Marek Jarosz

Religiousness or spirituality? An exploration of the structure of the constructs

 

5. Zastosowanie Teorii Konstruktów Osobistych George’a Kelly’ego w doradztwie zawodowym

Anna Paszkowska-Rogacz, Zofia Kabzińska

Applications of Kelly’s Personal Construct Theory in vocational guidance

 

6. Uwspólnianie uwagi a cechy autystyczne i empatia

Agata Złotogórska, Adam Putko

The relationship between shared attention, autistic traits, and empathy

 

7. Sprawozdania

Dorota Suwalska-Barancewicz

Sprawozdanie z XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21 września 2014 roku

 

Reports

Dorota Suwalska-Barancewicz

Sprawozdanie z XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie” [A report from the 25th Scientific Congress of the Polish Psychological Association “Psychology in the changing world”] Bydgoszcz, September 18-21, 2014

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 14:55 - Barbara Cichy-Jasiocha