PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2016, TOM 59, NR 1

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2016, Vol. 59 (1)

 

1. Rozczarowanie demokracją: uwarunkowania społeczno-psychologiczne

Janusz Reykowski

Disappointment with democracy: Sociopsychological factors

 

2. Mediacyjna rola strategii radzenia sobie w relacji między prężnością a osobowym wzrostem u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnego wydarzenia życiowego

Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk

The mediating role of coping strategies in the relation between resiliency and personal growth in adolescents who have experienced a negative life event

 

3. Integracja i konfrontacja w dialogu wewnętrznym – analiza języka

Małgorzata Puchalska-Wasyl

Integration and confrontation in internal dialogue – a linguistic analysis

 

4. Preferencja kategorii wartości jako predyktor poczucia jakości życia u osób dorosłych uzdolnionych plastycznie

Barbara Cichy-Jasiocha, Andrzej E. Sękowski

The preference of value types as a predictor of the sense of quality of life in artistically gifted adults

 

5. Polska adaptacja Skali Impulsywnego Zachowania UPPS-P oraz jej znaczenie w predykcji wybranych eksternalizowanych problemów i zaburzeń

Ryszard Poprawa

Polish adaptation of the UPPS-P Impulsive Behavior Scale and its significance in the prediction of selected externalized problems and disorders

 

6. Sprawozdania

Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Sprawozdanie z 14th European Congress of Psychology (ECP) „Linking technology and psychology: Feeding the mind, energy for life” Mediolan, 7-10 lipca 2015

 

Zbigniew Małysz
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Social influence and social dynamics” zorganizowanej przez Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego

 

Reports

Aleksandra Tłuściak-Deliowska

Sprawozdanie z 14th European Congress of Psychology (ECP) „Linking technology and psychology: Feeding the mind, energy for life” Mediolan, 7-10 lipca 2015
[Report from the 14th European Congress of Psychology (ECP) “Linking technology and psychology: Feeding the mind, energy for life” Milan, July 7-10, 2015]

 

Zbigniew Małysz

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Social influence and social dynamics” zorganizowanej przez Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego
[Report from the scientific conference “Social influence and social dynamics” organized by the Robert B. Zajonc Institute for Social Studies University of Warsaw]

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 14:04 - Barbara Cichy-Jasiocha