PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2016, TOM 59, NR 3 
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2016, Vol. 59 (3)

 

 

1. O potocznych sposobach rozumienia demokracji i poparciu dla demokracji w Polsce lat transformacji systemowej

Krzysztof Korzeniowski
On colloquial ways of understanding democracy and support for democracy in Poland in years of system transformation

 

2. Równoważność pomiarowa skali Doświadczeń w Bliskich Związkach (DBZ-R i DBZ-RS) w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, płci oraz bycia w związku intymnym

Katarzyna Lubiewska, Ewa Wojtynkiewicz, Karolina Głogowska, Kinga Mickiewicz, Cezary Wiśniewski, Paweł Izdebski

Measurement equivalence of the experience in Close Relationships-Revised scale (ECR-R and ECR-RS) in groups differentiated by age, gender, and being in an intimate relationship

 

3. Zaufanie: sposoby ujmowania zjawiska i jego typologie

Anna Jaklik, Mariola Łaguna

Trust: Conceptualizations and typologies

 

4. Adaptacja skali Stadiów Gotowości do Zmiany i Chęci do Podjęcia Terapii (SOCRATES). Badania pacjentów oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych

Sebastian Lizińczyk 

Adaptation on the stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale (SOCRATES). A study of patiens of therapeutic wards for inmates addicted to alcohol and other psychoactive substances

 

5. Postawy wobec homoseksualizmu

Andrzej Margasiński

Attitudes towards homosexuality

 

6. Recenzje
Dominik Gołuch
Jan Felicjan Terelak, „Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria
i stan badań”, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015, ss. 318

 

Reviews 

Dominik Gołuch
Jan Felicjan Terelak, „Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria
i stan badań” [“The psychology of road vehicle drivers. Theory and the state of research”] Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015, ss. 318


7. Sprawozdania

Zbigniew Małysz
VIII Piknik Zdrowia Psychicznego Warszawa, 10 października 2015 roku

 

Reports

VIII Piknik Zdrowia Psychicznego Warszawa, 10 października 2015 roku
[8th Mental Health Picnic, Warsaw, 10 October 2015]

 

 

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 14:39 - Barbara Cichy-Jasiocha