PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2017, TOM 60, NR 1

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2017, Vol. 60 (1)

 

"Przegląd Psychologiczny" organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy nr 532/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

"The Review of Psychology" Organ of the Polish Psychological Society – a task financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education for science-promoting activities under agreement No. 532/P-DUN/2017

 

 

 

Od Redakcji (prof. dr hab. Andrzej E. Sękowski)

From the Editors (Professor Dr. Andrzej E. Sękowski)

 

Numer tematyczny 

"Osobowość a psychoterapia"
Redakcja naukowa: Ewa Trzebińska, Maja Filipiak, Mirosława Huflejt-Łukasik, Jadwiga Małgorzata Rakowska

 

Thematic Issue
"Personality and psychotherapy"
Editor of the Issue: Ewa Trzebińska, Maja Filipiak, Mirosława Huflejt-Łukasik, Jadwiga Małgorzata Rakowska

 

Rola osobowości w kształtowaniu, ochronie i przywracaniu zdrowia psychicznego 

Ewa Trzebińska, Arthur Janik 

 

The role of personality in shaping, protecting, and restoring mental health

Ewa Trzebińska, Arthur Janik 

 

Poziom lęku w reakcji na indukcję pozytywnego afektu u osób wysoko- i niskolękowych

Aneta Dowgiert, Agata Wytykowska

 

The level of anxiety in reaction to positive affect induction in high- and low-anxiety individuals

Aneta Dowgiert, Agata Wytykowska

 

Cechy osobowości a siła sojuszu terapeutycznego w procesie leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu 

Lidia Cierpiałkowska, Marzena Zakrzewska

 

Personality traits and the strength of the therapeutic alliance in the process of the treatment of alcohol-dependent patients

Lidia Cierpiałkowska, Marzena Zakrzewska

 

Cechy osobowości jako czynniki modyfikujące przebieg zmian
w funkcjonowaniu podczas i po psychoterapii psychodynamicznej i strategicznej u pacjentów z zaburzeniami lękowymi 

Jadwiga Małgorzata Rakowska, Agata Dziurska, Agata Czerwińska-Sroka, Szymon Szumiał

 

Personality traits as factors modifying the course of changes in functioning during and after psychodynamic and strategic psychotherapy in patients with anxiety disorders

Jadwiga Małgorzata Rakowska, Agata Dziurska, Agata Czerwińska-Sroka, Szymon Szumiał

 

Miejsce samooceny wśród zmiennych kluczowych dla funkcjonowania i zdrowia psychicznego osoby

Mirosława Huflejt-Łukasik, Taisa Czarzasta-Zych, Jan Jędrzejczyk

 

The place of self-esteem among the key variables for the functioning and mental health of a person

Mirosława Huflejt-Łukasik, Taisa Czarzasta-Zych, Jan Jędrzejczyk

 

Przetwarzanie doświadczenia emocjonalnego u osób z organizacją osobowości borderline. Diagnozowanie w procesie psychoterapii

Dominika Górska, Emilia Soroko

 

Emotional experience processing in individuals with borderline personality organization. Diagnosing in the process of psychotherapy

Dominika Górska, Emilia Soroko

 

 

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 13:31 - Barbara Cichy-Jasiocha