PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2017, TOM 60, NR 2 
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2017, Vol. 60 (2)

 

"Przegląd Psychologiczny" organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy nr 532/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

"The Review of Psychology" Organ of the Polish Psychological Society – a task financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education for science-promoting activities under agreement No. 532/P-DUN/2017

 

 

Ruminacje a radzenie sobie ze stresem wynikającym z zakażenia się HIV

Nina Ogińska-Bulik

 

Rumination and coping with stress resulting from HIV infection

Nina Ogińska-Bulik

 

Wstępna polska adaptacja kwestionariusza poziomu świadomości TLOCI

Anna Słysz

 

A preliminary Polish adaptation of the Troyer Level of Consciousness Inventory

Anna Słysz

 

Bateria Testów do Badania Reprezentacji Ja Cielesnego

Beata Mirucka

 

A Battery of Tests of the Body Self Representations

Beata Mirucka

 

Psychologiczne predyktory poczucia jakości życia u osób o orientacji materialistycznej

Andrzej E. Sękowski, Martyna Płudowska

 

Psychological predictors of perception of quality of life in materialistically-oriented individuals

Andrzej E. Sękowski, Martyna Płudowska

 

Determinanty gotowości do pomocy: koszty, korzyści i wiara w grę o sumie zerowej

Dariusz Drążkowski

 

Determinants of willingness to help: Costs, rewards and the belief in the zero-sum game

Dariusz Drążkowski

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 13:31 - Barbara Cichy-Jasiocha