"Przegląd Psychologiczny" organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy nr 532/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

"The Review of Psychology" Organ of the Polish Psychological Society – a task financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education for science-promoting activities under agreement No. 532/P-DUN/2017

 

 

PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2017, TOM 60, NR 3

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2017, Vol. 60 (3)

 

Neuropsychologiczne mechanizmy dysleksji u osób głuchych: przegląd badań

Dorota Bednarek, Elżbieta Szeląg

 

Neuropsychological mechanisms of dyslexia in deaf individuals: An overview

Dorota Bednarek, Elżbieta Szeląg

 

Walidacja polskiej wersji Skali Uogólnionego Problematycznego Używania Internetu (GPIUS2)

Barbara Ciżkowicz

 

Validation of the Polish version of the Generalized Problematic Internet Use Scale (GPIUS2)

Barbara Ciżkowicz

 

Kwestionariusz Wsparcia w Małżeństwie i Bliskich Związkach

Eugenia Mandal, Marcin Moroń

 

The Support in Marriage and Close Relationships Questionnaire

Eugenia Mandal, Marcin Moroń

 

Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności (KPWG-3): konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych

Paweł Brudek, Stanisława Steuden

 

Questionnaire of Sense of Self-Dignity (QSSD-3): Construction and analysis of psychometric properties

Paweł Brudek, Stanisława Steuden

 

Recenzje

Kazimierz Pospiszyl
Cosimo Schinaia, „Pedofilia. Psychoanaliza i świat pedofila”.
Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2016, ss. 400

 

Reviews
Kazimierz Pospiszyl

Cosimo Schinaia, “Pedofilia. Psychoanaliza i świat pedofila.” [The Polish edition of “Pedofilia pedofilie. La psicoanalisi e il mondo di pedofilo.”]
Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2016, 400 pp.

 

Sprawozdania
Eugenia Mandal, Dagna Kocur, Tomasz Jakubowski

I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych: „Kobiety – mężczyźni – romantyczne relacje”
Uniwersytet Śląski w Katowicach
12-13 października 2016 r.

 

Reports
Eugenia Mandal, Dagna Kocur, Tomasz Jakubowski

The 1st Polish Conference on Femininity and Masculinity, and Close Interpersonal Relationships: “Women—Men—Romantic Relationships”
University of Silesia in Katowice
12–13th October 2016

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 13:33 - Barbara Cichy-Jasiocha