PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2018, TOM 61, NR 2

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2018, Vol. 61 (2)

 

"Przegląd Psychologiczny" organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy nr 532/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

"The Review of Psychology" Organ of the Polish Psychological Society – a task financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education for science-promoting activities under agreement No. 532/P-DUN/2017

 

logo-mnisw-pl

 

Numer tematyczny 

"Doświadczanie zdarzeń traumatycznych – konsekwencje i pomiar"
Redakcja naukowa: Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński

 

Thematic Issue
"Experiencing traumatic events —consequences and measurement"
Editor of the Issue: Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński

 

Wprowadzenie

Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński

 

Introduction

Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński

Poznawcze przetwarzanie traumy – polska adaptacja the Cognitive Processing of Trauma Scale

Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński

 

Cognitive processing of trauma —Polish adaptation of the Cognitive Processing of Trauma Scale

Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński


Skala Wpływu Zdarzeń dla Dzieci – SWZ-D-13 – polska adaptacja the Children’s Impact of Event Scale – CRIES-13

Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk

 

Children’s impact of Event Scale—CRIES-13

Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk


Konsekwencje psychologiczne transplantacji narządów: objawy i uwarunkowania 

Zygfryd Juczyński, Paulina Rosińska, Mateusz Zatorski, Magdalena Durlik, Olga Tronina

 

Psychological effects of organ transplantation: Symptoms and predictors of change

Zygfryd Juczyński, Paulina Rosińska, Mateusz Zatorski, Magdalena Durlik, Olga Tronina

Psychologiczne konsekwencje wojny: rozwój i kierunki badań 

Maja Lis-Turlejska, Izabela Kaźmierczak

 

The psychological consequences of war: Past research and new trends

Maja Lis-Turlejska, Izabela Kaźmierczak

Polska adaptacja PTSD Checklist for DSM-5 – PCL-5. Doniesienie wstępne 

Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński, Maja Lis-Turlejska, Dorota Merecz-Kot

 

Polish adaptation of the PTSD Checklist for DSM-5—PCL-5. A preliminary communication

Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński, Maja Lis-Turlejska, Dorota Merecz-Kot

 

Recenzje
Magdalena Kobylarczyk
Nina Ogińska-Bulik, „Dwa oblicza traumy. Negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych”

Warszawa: Wydawnictwo Difin 2015, ss. 220 

 

Reviews
Magdalena Kobylarczyk
Nina Ogińska-Bulik, “Two faces of trauma. Negative and positive
effects of traumatic events in employees of emergency services”
Warsaw: Difin Publisher 2015, pp. 220 


Sprawozdania
Paulina Michalska
Sprawozdanie z XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym”

Gdańsk, 12-13 maja 2018 roku 

 

Reports
Paulina Michalska
Report from the 23rd National Academic Conference “An active approach towards psychosomatic problems”
Gdańsk, 12–13 May 2018

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2019, godz. 12:08 - Barbara Cichy-Jasiocha