PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2018, TOM 61, NR 3

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2018, Vol. 61 (3)

 

"Przegląd Psychologiczny" organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy nr 532/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

"The Review of Psychology" Organ of the Polish Psychological Society – a task financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education for science-promoting activities under agreement No. 532/P-DUN/2017

 

logo-mnisw-pl

 

Numer tematyczny 

"Psychologia różnic indywidualnych – psychologia zdolności"
Redakcja naukowa: Andrzej E. Sękowski

 

Thematic Issue
"Individual differences psychology"
Editor of the Issue: Andrzej E. Sękowski

 

Współczesne tendencje w badaniach nad wybitnymi zdolnościami i wspomaganiem osób zdolnych

Andrzej E. Sękowski, Martyna Płudowska

 

Contemporary trends in giftedness research and support of gifted students

Andrzej E. Sękowski, Martyna Płudowska


Motywacja osiągnięć a osobowość. Badania polskich i niemieckich studentów

Waldemar Klinkosz, Barbara Cichy-Jasiocha, Andrzej E. Sękowski

 

Assessment of achievement motivation and personality of Polish and German students

Waldemar Klinkosz, Barbara Cichy-Jasiocha, Andrzej E. Sękowski

 

Potencjał to zbyt mało: wokół relacji między zdolnościami, aktywnością i osiągnięciami twórczymi 

Maciej Karwowski, Marta Czerwonka, Arkadiusz Brzeski, Anna Firkowska-Mankiewicz

 

Potential is not enough: On the relations between abilities, activity, and creative achievement

Maciej Karwowski, Marta Czerwonka, Arkadiusz Brzeski, Anna Firkowska-Mankiewicz


Cechy Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości (PMO) a objawy PTSD: wyniki badań prospektywnych i poprzecznych

Bogdan Zawadzki, Agnieszka Popiel, Maria Cyniak-Cieciura, Anna Glibowska

 

Five-Factor Personality (FFP) traits and PTSD symptoms: Results of prospective and cross-sectional studies
Bogdan Zawadzki, Agnieszka Popiel, Maria Cyniak-Cieciura, Anna Glibowska

 

Od pomiaru czasu reakcji do charakterystyki mentalnego poruszania się w czasie: ewolucja badań w psychologii różnic indywidualnych 

Maria Ledzińska, Weronika Kłakulak-Torba

 

From measuring reaction times to characterizing mental movement through time: Evolution in research within individual differences psychology

Maria Ledzińska, Weronika Kłakulak-Torba

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2019, godz. 15:45 - Barbara Cichy-Jasiocha