PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2019, TOM 62, NR 1

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2019, Vol. 62 (1)

 

"Przegląd Psychologiczny" organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy nr 663/P-DUN/2019 28-730-73018-4300 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

"The Review of Psychology" Organ of the Polish Psychological Society – a task financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education for science-promoting activities under agreement No. 663/P-DUN/2019 28-730-73018-4300

 

logo-mnisw-pl

 


Wpływ nastroju i perspektyw postrzegania czasu na rozwiązywanie zadań dywergencyjnych

Agnieszka Skruczaj, Magdalena Marszał-Wiśniewska

 

The effect of mood and time perspective on divergent-task solving

Agnieszka Skruczaj, Magdalena Marszał-Wiśniewska

 

Adaptacja i walidacja narzędzia do badania pasji harmonijnej i pasji obsesyjnej: Passion Scale Marsha i współpracowników

Karolina Mudło-Głagolska, Marta Lewandowska, Elżbieta Kasprzak

 

Adaptation and validation of a tool for measuring harmonious passion and obsessive passion: The Passion Scale by Marsh and colleagues

Karolina Mudło-Głagolska, Marta Lewandowska, Elżbieta Kasprzak

 

Wpływ kontekstu na podejmowanie decyzji inwestycyjnych

Magdalena Adamczyk

 

The impact of prospect on making investment decisions

Magdalena Adamczyk

 

Scjentoteizm pod lupą. Konstrukcja i własności psychometryczne kwestionariusza do badania aspektów światopoglądu scjentystycznego 

Łukasz Jach

 

Spotlight on scientotheism. Structure and psychometric properties of the questionnaire for the study of scientistic worldview aspects

Łukasz Jach

 

Analiza strukturalna zasobów u osób zagrożonych marginalizacją społeczną - Kwestionariusz Zachowania Zasobów Hobfolla 

Joanna Chwaszcz, Rafał Piotr Bartczuk, Iwona Niewiadomska

 

Structural analysis of resources in those at risk of social marginalization— Hobfoll’s Conservation of Resources-Evaluation

Joanna Chwaszcz, Rafał Piotr Bartczuk, Iwona Niewiadomska

 

Sprawozdania
Małgorzata Chrupała-Pniak, Mateusz Paliga, Barbara Smorczewska
„Nowe wyzwania w pracy – innowacyjne działania psychologii organizacji”. Sprawozdanie z III Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji
Lublin, 24-25 maja 2018 roku

 

Reports
Małgorzata Chrupała-Pniak, Mateusz Paliga, Barbara Smorczewska
“New challenges at work—innovations in organizational psychology.”

Report of the 3rd Congress of Polish Association of Organizational Psychology
Lublin, May 24–25, 2018

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2019, godz. 14:44 - Barbara Cichy-Jasiocha