PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2019, TOM 62, NR 2

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2019, Vol. 62 (2)

 

"Przegląd Psychologiczny" organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy nr 663/P-DUN/2019 28-730-73018-4300 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

"The Review of Psychology" Organ of the Polish Psychological Society – a task financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education for science-promoting activities under agreement No. 663/P-DUN/2019 28-730-73018-4300

 

logo-mnisw-pl

 


Związek mechanizmów obronnych z wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami poznawczymi i cechami zaburzonej osobowości 

Jagoda Świcińska, Anna Tęsiorowska, Paula Tofil, Daniel Wajda, Dorota Mącik

 

Relationships of defence mechanisms with early maladaptive cognitive schemas and disordered personality traits

Jagoda Świcińska, Anna Tęsiorowska, Paula Tofil, Daniel Wajda, Dorota Mącik

 

Postrzeganie własnej rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi

Andrzej E. Sękowski, Sylwia Gwiazdowska-Stańczak

 

High achieving students‘ perceptions of the family

Andrzej E. Sękowski, Sylwia Gwiazdowska-Stańczak


Osobowościowe czynniki decyzji o udziale w rekrutacji na stanowisko wymagające niższych kwalifikacji niż posiadane

Ewelina Okoniewska

 

Personality factors affecting an applicant‘s decision to participate in recruitment for a position below their skill level

Ewelina Okoniewska

 

Walidacja psychometryczna Skali Dekonwersji Młodzieży

Mirosław Romuald Nowosielski, Rafał Piotr Bartczuk

 

Psychometric validation of the Adolescence Deconversion Scale

Mirosław Romuald Nowosielski, Rafał Piotr Bartczuk


Cechy psychopatyczne w ocenie ryzyka przemocy i predykcji agresywnych zachowań przestępczych 

Krzysztof Nowakowski

 

Psychopathic features in the assessment of the risk of violence and prediction of aggressive criminal behaviour

Krzysztof Nowakowski


Sprawozdania
Eugenia Mandal, Tomasz Jakubowski, Magdalena Sitko-Dominik
II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych: „Kobiety – Mężczyźni – Bliskie relacje: Wczoraj i dziś. Uniwersytet Śląski w Katowicach 18-19 października 2018 roku

 

Reports
Eugenia Mandal, Tomasz Jakubowski, Magdalena Sitko-Dominik
The 2nd Polish Conference on Femininity and Masculinity, and Close Interpersonal Relationships: ―Women—Men—Close Relations: Now and Then. University of Silesia in Katowice 18−19 October 2018

 

Recenzje
Ryszard Stachowski
Jarosław Matysiak, „Stefan Błachowski (1889-1962), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2017, ss. 363

 

Reviews
Ryszard Stachowski
Jarosław Matysiak, ―Stefan Błachowski (1889–1962), Poznań: Adam Mickiewicz University in Poznań Press 2017, 363 pp.

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2020, godz. 13:46 - Barbara Cichy-Jasiocha