PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2019, TOM 62, NR 3

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2019, Vol. 62 (3)

 

"Przegląd Psychologiczny" organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy nr 663/P-DUN/2019 28-730-73018-4300 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

"The Review of Psychology" Organ of the Polish Psychological Society – a task financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education for science-promoting activities under agreement No. 663/P-DUN/2019 28-730-73018-4300

 

logo-mnisw-pl

 

Zaangażowanie kobiet w gry hazardowe – epidemiologia, korelaty, charakterystyka zjawiska 

Bernadeta Lelonek-Kuleta

 

Women’s involvement in gambling—epidemiology, correlates, and description of the phenomenon

Bernadeta Lelonek-Kuleta


Metoda dziennika (daily diary) jako przykład metody badawczej w psychologii organizacji 

Agnieszka Bożek, Aleksandra Tokarz

 

Daily diary as an example of a research method in organizational psychology

Agnieszka Bożek, Aleksandra Tokarz


Kwestionariusz Uzależnienia od Pracy (WCS): analiza trafności i rzetelności

Kamila Wojdyło, Jacek Buczny

 

The Work Craving Scale (WCS): A validity and reliability analysis

Kamila Wojdyło, Jacek Buczny


Błądzenie myślami u dorosłych w różnym wieku a aktywność i bieżące zaangażowania. Badania z użyciem kwestionariusza MOZ

Magdalena Gid, Marek Kowalczyk

 

Mind wandering, activity, and current concerns among adults of different ages. A study using the Task-Unrelated Thoughts Questionnaire

Magdalena Gid, Marek Kowalczyk


Stan zrelaksowania a poczucie własnej skuteczności u osób uczestniczących w Treningu Autogennym (TA)

Lesław Kulmatycki, Krystyna Boroń-Krupińska

 

Relaxation state and self-efficacy in individuals participating in autogenic training

Lesław Kulmatycki, Krystyna Boroń-Krupińska


Recenzje
Wojciech Sak
Łukasz D. Kaczmarek „Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne” Poznań: Zysk i S-ka 2016, ss. 304 

 

Reviews
Wojciech Sak
Łukasz D. Kaczmarek „Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne” [“Positive psychological interventions. Well-being and intentional behaviours”] Poznań: Zysk i S-ka 2016, pp. 304

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2020, godz. 11:28 - Barbara Cichy-Jasiocha