Treść pozostałych numerów znajduje się na stronie TN KUL

Tom 6 (42) 2014 nr 2

Piotr Bolibok, Anna Bolibok, Bankowość mobilna jako innowacyjny kanał dostępu do usług bankowych PDF

Anna Dąbkowska, Struktura i rola systemu bankowego Republiki Federalnej Niemiec w gospodarce PDF

Mariusz Janik, Austriacka szkoła ekonomii i jej przedstawiciele PDF

Zbigniew Klimiuk, Zmiany w strukturze i obrotah kapitałowych RFN po II wojnie światowej spowodowane rewaluacją marki zachodnioniemieckiej (do 1985 roku) PDF

Kazimierz A. Kłosiński, Ameryka Południowa w pozyskiwaniu cywilizacyjnej tożsamości PDF

Witold Kołbuk, Anna Kołbuk, Gazprom na polskim rynku paliw w latach 1989-2014 PDF

Marcin Liberadzki, Облигации с высоким риском – предложения по структуризации сделок для Восточной Европы PDF

Andrzej Tomasiak, Polscy duchowni katoliccy przełomu XXI wieku jako promotorzy rodzinnej gospodarki PDF

Ilona Skibińska-Fabrowska, Polityka pieniężna Banku Japonii prowadzona w reakcji na długotrwały kryzys gospodarczy – próba uogólnienia doświadczeń PDF

Maria Zuba-Ciszewska, Wpływ zmian niektórych uwarunkowań na poziom wykorzystania potencjalnej powierzchni paszowej w chowie krów mlecznych w Polsce i w Niemczech w latach 1996-2011 PDF

Helena Żukowska, Najnowsze zmiany w obowiązkowej sprawozdawczości mikrojednostek PDF

Kalina Grzesiuk, Powstanie i ewolucja modelu homo economicus PDF

Agnieszka Marek, Model wartości konkurujących w badaniu kultury organizacji samorządowych PDF

Judyta Przyłuska-Schmitt, Podpis elektroniczny w biznesie PDF

Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska, Opóźnione płatności i ich konsekwencje dla działalności przedsiębiorstw w Polsce PDF

MARIA Zuba-Ciszewska, Recenzja książki Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna – regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji pod redakcją naukową dr Marioli Kwasek PDF

 

Tom 6 (42) 2014 nr 1

Ilona Skibińska-Fabrowska, Sytuacja finansowa banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w okresie od 2009 do 30 czerwca 2013 roku - kwestie wybrane PDF

Maria Zuba, Piotr Bolibok, Wpływ kryzysu finansowego na sytuację banków komercyjnych i spółdzielczych PDF

Anna Spoz, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce - wybrane problemy PDF

Krzysztof Bednarz, Minimalizowanie ryzyka inwestowania w kontrakty terminowe futures - praktyczne zastosowanie formacji harmonicznej Butterfly PDF

Bartosz Jóźwik, Konwergencja gospodarcza w regionach państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej PDF

Jesús Sanchez Cotobal, e-Intelligence Tools in the Customer Consumption Analysis PDF

Joanna Dynowska, Renata Burchart, Renata, Narzędzia zarządzania należnościami w sektorze MSP PDF

Katarzyna Sołkowicz,Tożsamość kulturowa i problemy jej operacjonalizacji PDF

Adam Oleksiuk, Transfer wiedzy z uczelni do regionalnej gospodarki za pośrednictwem spółek „spin-off” PDF

Monika Klocek, Geneza i strategie realizacji wrogich przejęć PDF

Helena Żukowska,  Konferencja Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa PDF

Monika Klocek, Sprawozdanie z konferencji Nowe tendencje w zarządzaniu PDF

Tom 5 (41) 2013

Helena Żukowska, Specyfika polityki rachunkowości banku PDF

Kazimierz A. Kłosiński, Elementy globalnej architektury finansowej PDF

Zbigniew Klimiuk, Trendy rozwojowe w gospodarce niemieckiej po 1990 r. PDF

Maria Zuba, Jan Zuba, Zmiany podstawowych uwarunkowań i zadań spółdzielni rolniczych w Polsce PDF

Anna Sankowska, Zaufanie w społeczeństwie informacyjnym PDF

Marzena Wrona, Tarcza podatkowa w leasingu finansowym i operacyjnym PDF

Katarzyna Żuk, Polityka rachunkowości w polskim i białoruskim prawie bilansowym PDF

Grzegorz  Zasuwa, Wpływ zmiennych demograficznych na udział konsumentów w kampaniach marketingu społecznie zaangażowanego PDF

Katarzyna Zoęte-Kwaśniewska, Zależności między wykorzystaniem kredytu handlowego i bankowego w świetle teorii i badań PDF

Anna Borawska, Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie PDF

Piotr Fota, Wykorzystanie technologii informacyjnych w polskich przedsiębiorstwach PDF

Bożena Kołosowska, Towarzystwa ubezpieczeniowe jako firmy odpowiedzialne społecznie PDF

Marek Pawlak, Aktywne taktyki obrony przed wrogimi przejęciami PDF

Judyta Przyłuska, System elektronicznego fakturowania transakcji handlowych w biznesie PDF

Mariusz Sagan, Model biznesu w epoce Network Economy PDF

Agnieszka Stolarska, Wykorzystanie instrumentów marketingu w działalności instytucji finansowych na przykładzie banków PDF

Katarzyna Sołkowicz, Kształcenie dorosłych jako element kapitału społecznego PDF

Tom 4 (40) 2012

Katarzyna Sołkowicz, Kulturowe uwarunkowania a założenia polityki spójności

Adam Zadroga, Współczesna ekonomia w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju gospodarczo-społecznego

Justyna Bandzarewicz, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w polityce Unii Europejskiej

Marzena Wrona, Dotacje unijne jako źródło finansowania nowo powstających przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego

Helena Żukowska, Joanna Kalita, Dylematy tworzenia rezerw na zobowiązania

Dorota Mikulska, Istota i zakres rewizji finansowej

Katarzyna Ziętek – Kwaśniewska, Mentalne księgowanie i hedonistyczne kadrowanie oraz ich znaczenie dla opcji finansowych

Katarzyna Żuk, Alicja Oniszczuk, Przekształcony rachunek kosztów pełnych w ocenie rentowności asortymentów

Krzysztof Bednarz, Zniesienia Fibonacciego jako skuteczny sposób zwiększenia efektywności inwestycji na przykładzie formacji harmonicznej CRAB

Marek Pawlak, Prewencyjne taktyki obrony przed wrogimi przejęciami

Małgorzata Dolińska, Uwarunkowania organizacyjne, marketingowe i rynkowe działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Anna Borawska, Business process reengineering - reorganizacja procesów w przedsiębiorstwie

Artur Borkowski, Kanały dystrybucji ubezpieczeń gospodarczych

Grzegorz Zasuwa, Kluczowe elementy oferty marketingu społecznie zaangażowanego

Danuta Tabin, Motywacje kobiet na rynku pracy oraz zjawisko dyskryminacji (cz. 2)

Kinga Machowicz, Pracodawca jako podmiot odpowiedzialny społecznie

Agnieszka Stolarska, Wpływ reklamy społecznej na postawy i zachowania odbiorców przekazu

Tutaj można pobrać Rocznik 2012 w formacie PDF

Tom 3 (39) 2011

Helena Żukowska, Kontrowersje wokół przyczyn kryzysów finansowych.

Tomasz Gruszecki, Eksplozja długu publicznego na świecie.

Tomasz Gruszecki, Bomba emerytalna tyka …

Zbigniew Klimiuk, Mechanizm cyklu koniunkturalnego a „nakręcanie” koniunktury gospodarczej. Doświadczenia lat 30 w XX w.

Anna Kowcuń, Mateusz Sutowicz, Grecja kraj zbyt bogaty by upaść. Analiza sytuacji finansów publicznych krajów PIIGS oraz jej konsekwencje dla rynku walutowego.

Kazimierz Kłosiński, Agata Wancio, Inwestycje zagraniczne w Rosji.

Katarzyna Ziętek – Kwaśniewska, Atrakcyjność Ukrainy dla inwestorów zagranicznych w świetle wybranych badań.

Bartosz Jóźwik, Oleg Gorbaniuk, Mariusz Sagan, Piotr Zalewa, Skuteczność instrumentów europejskiej polityki spójności wspierających działalność przedsiębiorstw.

Marzena Wrona, Katarzyna Żuk, Ujecie w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”.

Danuta Tabin, Motywacje kobiet na rynku pracy oraz zjawisko dyskryminacji.

Marek Pawlak, Ogólna klasyfikacja taktyk przejęć przedsiębiorstw.

Kinga Machowicz, Aneta Kaczorek Tworzenie przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce jako przejaw kierowania organizacją.

Marek Pawlak, Grzegorz Zasuwa Związek między wartościami uznawanymi przez konsumentów a ich postawą wobec inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa.

Katarzyna Sołkowicz, Zarządzanie europejskie a europejski model kulturowy.

Anna Borawska, Odpowiedzialność w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Tutaj można pobrać Rocznik 2011 w formacie PDF

 

 

Tom 2(38) 2010

Tańczący z przeciwnościami – wspomnienie o dr Krzysztofie Ciejpie - Znamirowskim

Zbigniew Klimiuk, Metody i źródła finansowania wydatków wojennych w Japonii w latach 1937- 45

Piotr Grzegorzewski, Udział spółdzielni w polskiej gospodarce

Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska, Opcje egzotyczne – wybrane przykłady opcji drugiej generacji

Beata Fałda, Ekonomia matematyczna XIX wieku – Józef Maria Hojne – Wroński

Marek Pawlak, Rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw

Anna Borawska, Efektywna komunikacja w przedsiębiorstwie

Katarzyna Sołkowicz, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako przejaw zarządzania europejskiego

Grzegorz Zasuwa, Przegląd badań nad wpływem inicjatyw społecznych przedsiębiorstw na reakcje konsumentów

Tutaj można pobrać Rocznik 2010 w formacie PDF

Tom 1(37) 2009

Zbigniew Klimiuk, The Concept of the Social Market Economy and Economic Policy as the Foundations of Economic Growth in the Federal Republic of Germany, After World War II

Wanda Nowara, Japonia jako eksporter i importer kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Elżbieta Hławacz-Pajdowska, Gminy najbiedniejszego i najbogatszego województwa w Polsce

Dominik Ciejpa-Znamirowski, Koszty emisji CO2 w Unii Europejskiej

Katarzyna Sołkowicz, Kultura organizacyjna jako element systemów wczesnego ostrzegania

Judyta Przyłuska, Sztuka spekulacji a sztuka inwestowania

Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska, Charakterystyka wybranych strategii opcyjnych

Piotr Tarka, Specyfika rynku młodzieżowego jako obszaru celowych i ukierunkowanych oddziaływań w strategiach firm fonograficznych

Agnieszka Stolarska, Marketing w działalności banków

Anna Borawska, Zastosowanie marketingu mix w bankowości

Tutaj można pobrać Rocznik 2009 w formacie PDF

 

 

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2017, godz. 10:22 - Grzegorz Zasuwa