Poniżej krótkie przypomnienie :

 

Typy projektów w ramach konkursu:

  1. ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa (1),
  2. doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (2).

Beneficjenci:

 

Wnioskodawcami są wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Grupę docelowa:

 

Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie pracownicy i/lub kadra zarządzająca mikroprzedsiębiorstw.

 

Grupę docelową w projekcie co najmniej w 80% stanowią przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

Termin naboru: 

 

od 1 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

 

Alokacja na konkurs: 20 000 000,00 zł.

 

dokumentacja_konkursowa_VIII2012.pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2012, godz. 09:31 - Beata Kaczan