1. Po nadesłaniu artykułu Redakcja ocenia wstępnie czy spełniania on wymagania merytoryczne i formalne (kompletność, itp. - zobacz: Informacje dla Autorów). Polemiki przyjmowane są do druku na podstawie decyzji Redakcji, artykuły poddawane są procesowi recenzowania.

2. Artykuł jest recenzowany przez co najmniej dwu specjalistów ze stopniem co najmniej doktora oraz opiniowany przez jednego z członków Redakcji - Redaktora Prowadzącego. Recenzje są dwustronnie anonimowe - Autor nie zna Recenzenta, a Recenzent Autora. Lista Recenzentów z danego roku publikowana jest w ostatnim numerze oraz na stronie: Recenzenci.
3. Autor otrzymuje recenzje wraz z uwagami Redakcji, celem wniesienia zmian, poprawek, skrótów lub uzupełnień, o ile recenzja i opinia są pozytywne. W przypadku niezakwalifikowania artykułu do dalszych prac redakcyjnych, Autor również otrzymuje recenzje wraz z opinią Redakcji.
4. Autor nadsyła poprawioną wersję artykułu oraz list informujący o wprowadzonych zmianach, z ustosunkowaniem się do uwag zawartych w recenzjach.
5. Po wprowadzeniu zmian przez Autora, artykuł jest ponownie recenzowany lub opiniowany przez członka Redakcji - w zależności od wagi i rozmiaru zmian.
6. Ostateczne zakwalifikowanie tekstu do druku odbywa się na podstawie decyzji Redakcji, po zapoznaniu się z recenzjami, opinią Redaktora prowadzącego na temat merytorycznej oraz formalnej oceny wprowadzonych zmian, ewentualnie treści polemiki z Recenzentem i/lub Redaktorem.
7. Artykuły zakwalifikowane do druku przekazywane są do wydawnictwa, gdzie poddawane są opracowaniu językowemu i redakcji technicznej.

8. Po zaakceptowaniu artykułu do druku Autor podpisuje umowę z Wydawnictwem dotyczącą przeniesienia praw autorskich. Właścicielem praw autorskich jest Towarzystwo Naukowe KUL.
9. Autor otrzymuje sformatowany tekst po opracowaniu wydawniczym wraz z uwagami stylistycznymi, na którym nanosi korektę autorską i odsyła ją do wydawnictwa.
10. Nanoszone są ostatnie poprawki i cały numer przekazywany jest do druku.
11. Wersja elektroniczna po opublikowaniu jest dostępna na stronie czasopisma.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2018, godz. 20:56 - Mariola Łaguna