Zgodnie z § 5 Zasad studiowania w Kolegium MISHuS „student wybiera tutora spośród profesorów, doktorów habilitowanych lub doktorów zatrudnionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na podstawie umowy o pracę, reprezentujących specjalność naukową najbliższą jego zainteresowaniom.".

Aktualna lista tutorów współpracujących z Kolegium MISHuS

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Instytut Filologii Angielskiej
 
Katedra Literatury i Kultury Angielskiej
Zainteresowania badawcze:
- Harold Pinter - życie i twórczość
- przekład teatralny - teoria i praktyka
- dokumentacja teatralna a idea archiwum
- brytyjskie (i nie tylko) słuchowisko radiowe
- rekwizyt w dramacie i teatrze
liczba podopiecznych - 2

 

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL

Katedra Językoznawstwa Historycznego i Stosowanego

liczba podopiecznych-0

 

prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
Językoznawstwo ogólne i teoretyczne, typologia języków, fonologia, fonetyka akustyczna, rozwój i struktura języków celtyckich, germańskich i słowiańskich.
Katedra Filologii Celtyckiej
e-mail: cyran@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Mgr Agnieszka Flor-Górecka

Katedra Literatury i Jezyka Niderlandzkiego

Liczba podopiecznych-0

 

Dr Ewa Guz

Katedra Językoznawstwa Stosowanego

Liczba podopiecznych-0

 

dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL

Katedra Literatury i Kultury Angielskiej

liczba podopiecznych-0

 

Dr Tomasz Niedokos

Katedra Literatury i Kultury Angielskiej

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis

Katerda Literatury Angielskiej i Literatur Anglojęzycznych

liczba podopiecznych - 2

 

dr Kamil Rusiłowicz

Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej

liczba podopiecznych - 1

 

Dr hab. Sławomir Wącior

Literatura angielska, poezja metafizyczna, literatura modernizmu, imagizm i konkretyzm, pogranicze literatury i sztuk wizaulnych
Katedra Literatury Angielskiej i Literatur Anglojęzycznych
e-mail: wacior@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-1

 


Instytut Filologii Germańskiej

Dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL

Katedra Literatury Niemieckojęzycznej od Średniowiecza do XIX wieku

Liczba podopiecznych-

 

Dr hab. Marek Jakubów, prof. KUL
Historia literatury niemieckiej XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem literatury katolickiej, a także niemiecka literatura satyryczna.
Katedra Filologii Germańskiej
e-mail: jaqbow@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych

Prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Moje zainteresowania naukowe związane są ściśle z prozą łacińską. W ramach zajęć dydaktycznych wykładam historię literatury łacińskiej okresu Cycerońskiego. Na ćwiczeniach czytam ze studentami mowy i traktaty retoryczne Arpinaty. Naukowo zajmuję się rzymską historiografią epoki wczesnego cesarstwa oraz XVI-wieczną historyczną prozą polsko-łacińską. Interesuje mnie zarówno teoria, jak i praktyka historiografii.
Katedra Łaciny Średniowiecznej i Nowożytnej
tel. sł. 445-43-50

mail: dziubak@kul.lublin.pl

liczba podopiecznych - 2

 

Dr Katarzyna Kołakowska

Katedra Filologii Greckiej

Liczba podopiecznych - 0

 

dr Anna Król

Katedra Sinologii

liczba podopiecznych - 3

 

dr Katarzyna Pejda

Katedra Sinologii

liczba podopiecznych - 2

 

Instytut Filologii Polskiej

 

Dr Anna Czapla

Katedra Języka Polskiego

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Agnieszka Czechowicz
Katedra Historii Literatury Staropolskiej
liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
Piśmiennictwo autobiograficzne (przede wszystkim dzienniki) w aspekcie teoretycznym i praktycznym, pogranicze epiki i literatury dokumentu osobistego.
Katedra Teorii Literatury

e-mail: fitamka@kul.lublin.pl

liczba podopiecznych -1

 

Dr hab. Lech Giemza

Katedra Literatury Współczesnej

liczba podopiecznych - 3

 

ks. dr Grzegorz Głąb

Katedra Literatury Współczesnej

liczba podopiecznych - 1

 

dr Anna Jeziorkowska-Polakowska

liczba podopiecznych - 1

 

Dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
Zainteresowania badawcze: językoznawstwo slawistyczne, językoznawstwo diachroniczne, polszczyzna kresowa, etnografia
Katedra Języka Polskiego
e-mail:jolak@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych - 3
 
Dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
Katedra Tekstologii i Edytorstwa
liczba podopiecznych-0
 
Katedra Tekstologii i Edytorstwa
liczba podopiecznych - 0

 

Dr hab. Zdzisław Kudelski
Literatura współczesna, twórczość emigracyjna.
Katedra Literatury Współczesnej
tel. sł. 445-40-16
liczba podopiecznych-0

 

Dr Joanna Lekan-Mrzewka

Polskie życie literacko-artystyczne na przełomie XIX i XX wieku (Warszawa, Kraków, Lwów); epistolografia dziewiętnastowieczna; czasopiśmiennictwo literacko-kulturalne drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku; autobiografizm w literaturze 

Katedra Literatury Modernizmu

e-mail: mrzewkaj@kul.lublin.pl 

liczba podopiecznych - 4

 

Dr Barbara Niebelska-Rajca

Estetyka, poetyka i retoryka wieków dawnych; rozwój europejskich doktryn estetycznych (zwłaszcza kształtowanie się wczesnonowożytnych koncepcji mimetyzmu literackiego i pikturalnego); polsko-włoskie powinowactwa kulturowe

Katedra Historii Literatury Staropolskiej

liczba podopiecznych - 0

 

Dr hab.Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL

Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu

liczba podopiecznych - 1

 

Dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL

Katedra Historii Literatury Staropolskiej

liczba podopiecznych - 0

 

dr Małgorzata Peroń

Katedra Krytyki Literackiej

liczba podopiecznych - 1

 

Dr hab. Ireneusz Piekarski

Katedra Teorii i Antropologii Literatury

liczba podopiecznych - 1

 

Dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL

Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu

Liczba podopiecznych-0

 

dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL

Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu

liczba podopiecznych - 1

 

dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL

Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu

liczba podopiecznych - 0

 

Dr hab. Dariusz Seweryn, prof. KUL
Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

Katedra Języka Polskiego

Liczba podopiecznych- 1

 

Dr hab.Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
Teoria literatury; aksjologia literacka; tragizm; badania fenomenologiczne (koncepcja dzieła literackiego Ingardena).
Katedra Teorii Literatury
e-mail: andrzej.tyszczyk@kul.lublin.pl

liczba podopiecznych-0
 
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Zainteresowania badawcze: dydaktyka literatury i języka polskiego, historia literatury polskiej, teologia judaistyczna, teoria kultury, edytorstwo, historia czasopiśmiennictwa, ekumenizm oraz dialog chrześcijańsko-żydowski; angielski
liczba podopiecznych -

 
Instytut Filologii Romańskiej
 
Katedra Literatur Romańskich
Liczba podopiecznych-0
 

Prof. dr hab. Paweł Matyaszewski

Katerda Literatur Romańskich

liczba podopiecznych-0

 

dr Paulina Mazurkiewicz

Katedra Językoznawstwa Romańskiego

liczba podopiecznych - 1

 

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Liczba podopiecznych-0

 

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL

Katedra Językoznawstwa Romańskiego

liczba podopiecznych - 1

 

 

Instytut Filologii Słowiańskiej

 

Dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL

Katedra Języków Słowiańskich

liczba podopiecznych - 4

 
Dr Mirosława Kawęcka

Literatura ukraińska XX wieku, szczególnie zagadnienie przenikania się kultur polskiej i ukraińskiej, symbioza duchowości wschodniej i zachodniej, także w wymiarze religijnym.
Katedra Literatur Słowiańskich
e-mail: miroslawa.kawecka@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

dr hab Monika Sidor

Katedra Literatury Rosyjskiej

liczba podopiecznych - 0

 

prof. dr hab. Anna Woźniak

Katedra Literatury Rosyjskiej

liczba podopiecznych - 2

 

 

Instytut Historii

Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Życie społeczeństw Europy i Stanów Zjednoczonych w okresie międzywojennym (kultura, literatura, religijność).
Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski
e-mail: grzegorz.bujak@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Jacek Chachaj
Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej
liczba podopiecznych-0
 
Katedra Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej
liczba podopiecznych - 1

 

Dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
Przemiany w religijności XV w., ruch husycki w Europie środkowej.
Katedra Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej
e-mail: palks@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

dr hab. Witold Matwiejczyk (prof. KUL)

Katedra Historii XIX Wieku

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL:

Zainteresowania badawcze:
Demonologia biblijna, Syro-Kananejski bóg Reszef, Hebrajskie wierzenia dotyczące życia pozagrobowego, wykorzystanie archeologii w studiach biblijnych

Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej

e-mail:

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL

Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski

e-mail: tonowi@kul.pl

liczba podopiecznych-0

 

dr hab. Tomasz Panfil

Katedra Nauk Pomocniczych Historii

liczba podopiecznych -0

 

Dr hab. Jan Ptak, prof. KUL

Katedra Historii Średniowiecznej

Liczba podopiecznych-0

 

prof. dr hab. Rafał Wnuk

Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej

liczba podopiecznych-2

 

prof. dr hab. Leszek Wojciechowski

Katedra Historii Średniowiecznej

liczba podopiecznych - 1

 

Instytut Historii Sztuki

 

Dr Anna Głowa

Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej

e-mail: annaglowa@kul.pl

liczba podopiecznych-0


Dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL
Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej
Liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Aneta Kramiszewska

Katerda Historii Sztuki Kościelnej

liczba podopieczntych-0

 

Dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL

Katerda Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej

Liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa
Liczba podopiecznych-0

Prof. dr hab. Lechosław Lameński
Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej
liczba podopiecznych-0


Prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej Powszechnej
Liczba podopiecznych-0

 

dr Krzysztof Przylicki

Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej

liczba podopiecznych - 1

 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH


Instytut Ekonomii

Dr Krzysztof Bednarz

Katedra Instytucji i Rynków Finansowych

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Lech Gruszecki

Katedra Zastosowań Matematyki

liczba podopiecznych-0

 

dr hab. Bartosz Jóźwik

Katedra Ekonomii Międzynarodowej

liczba podopiecznych - 0

 

dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

Katedra rachunkowości

liczba podopiecznych - 1

 

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

Prof. dr hab. Karol Klauza

Katedra Semantyki i Retoryki Dziennikarskiej

e-mail: kklauza@wp.pl

liczba podopiecznych-0

  

dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL

Katedra Teorii i Zastosowań Tekstu

Liczba podopiecznych-0

 

Ks. dr Marek Pytko

Kościół a mass media, historia mediów, nauki o komunikacji, interdyscyplinarność komunikacji społecznej, etyka mediów, katolicka nauka społeczna.

Katedra Kultury Medialnej

e-mail: mpytko@o2.pl

liczba podopiecznych-0 

 

Dr hab. Robert Szwed

Katedra Kultury Medialnej

Liczba podopiecznych-0

 

dr Małgorzata Żurakowska

Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej

liczba podopiecznych - 1

 

 

Instytut Pedagogiki

 

Dr hab. Beata Jakimiuk

Katedra Psychopedagogiki

Prowadzi badania dotyczące dotyczące kariery całożyciowej, jej własności, czynników i przebiegu, badania aksjologicznych aspektów kariery, a także badania pedagogicznych uwarunkowań sukcesów zawodowych, rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, przygotowania do pracy i funkcjonowania na rynku pracy w kontekście edukacji przez całe życie oraz badania dotyczące źródeł satysfakcji zawodowej nauczycieli.

liczba podopiecznych-0

 

Ks. prof. dr hab. Marian Nowak

Katedra Pedagogiki Ogólnej

liczba podopiecznych-0


Dr hab. Danuta Opozda
Metodologiczne aspekty pedagogiki rodziny jako subdyscypliny pedagogicznej. Źródła i konsekwencje poznawczej reprezentacji związanych z małżeństwem i rodziną. Diagnoza pedagogiczna przebiegu procesu wychowania w rodzinie. Psychologiczne aspekty integracji małżeństwa i rodziny.
Katedra Pedagogiki Rodziny
e-mail: danuta.opozda@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Instytut Psychologii

 

Dr Wacław Bąk

Katerdra Psychologii Osobowości

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Agata Błachnio

Katedra Psychologii Emocji i Motywacji

liczba podopiecznych-0

 

dr Agata Celińska-Miszczuk
Katedra Psychologii Ogólnej
Zainteresowania naukowe:
badania nad charakterem, temperamentem, osobowością, jakością życia, opis typologiczny, koncepcja C.G. Junga (badania z wykorzystaniem MBTI), koncepcja W. Sterna (badania z wykorzystaniem współczesnych narzędzi do pomiaru charakteru - m.in. autorstwa liderów psychologii pozytywnej),
psychologia dotyku, etyczne aspekty w pracy psychologa.

liczba podopiecznych- 1

 

dr Paweł Fortuna

Katedra Psychologii Eksperymentalnej

liczba podopiecznych - 1

 

Prof. dr hab. Piotr Francuz
Zainteresowania naukowe-badawcze: (1) rozwiązywanie i komputerowa symulacja procesów poznawczych człowieka; (2) kategoryzacja percepcyjna, nabywanie pojęć i wnioskowanie przez analogię oraz (3) rozumienie i wyobraźnia w procesie odbioru przekazów audiowizualnych. Wspólną podstawę działalności naukowej w zakresie wymienionych obszarów badawczych wyznaczają zainteresowania metodologią psychologii, a zwłaszcza eksperymentalnymi technikami pomiaru i metodami analizy statystycznej zmiennych psychologicznych.
Katedra Psychologii Eksperymentalnej
e-mail: francuz@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych -0

Dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL

Badania marketingowe oraz psychologia ekonomiczna: zachowania konsumenckie, metody badań marketingowych, metody statystyczne, metody analizy danych marketingowych oraz psychologii reklamy.
Katedra Psychologii Eksperymentalnej
e-mail: oleg.gorbaniuk@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

dr Justyna Iskra

Katedra Psychologii Ogólnej

liczba podopiecznych - 3

 

Dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL

Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania

liczba podopiecznych-0

 

dr Małgorzata Łysiak

Katedra Psychologii Klinicznej

liczba podopiecznych - 0

 

Prof. dr hab. Piotr Oleś
Teorie osobowości.
Katedra Psychologii Osobowości
e-mail: oles@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL

Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Elżbieta Rydz

Katedra Psychologii Rozwojowej

liczba podopiecznych- 1

 

Dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży.
Katedra Psychologii Rozwojowej
e-mail: ewarz@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Psychologia inteligencji, zdolności, twórczości, różnic indywidualnych oraz osobowości, psychologia sztuki. Prowadzi również badania dotyczące psychologii wybitnych zdolności.
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
e-mail: andrzej.sekowski@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Prof. dr hab. Stanisława Steuden

Katedra Psychologii Klinicznej

Liczba podopiecznych-0

 

dr Paweł Stróżak

Katedra Psychologii Eksperymentalnej

liczba podopiecznych - 1


S. dr hab. Beata Zarzycka
Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii
Liczba podopiecznych-0


 

Instytut Socjologii

 

Dr Alina Betlej

Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych

e-mail: alinabetlej@kul.lublin.pl

Liczba podopiecznych-0

Dr hab.  Arkadiusz Jabłoński, prof.KUL
Problemy zmian cywilizacyjnych i kulturowych społeczeństw; koncepcja racjonalnego budowania porządku społecznego; współczesne ideologie polityczne; historia idei.
Katedra Filozofii Społecznej
e-mail: arkadiusz.jablonski@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Krzysztof Motyka, prof.KUL

Katedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka

Liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Jadwiga Plewko
Socjologia grup etnicznych, mniejszości kulturowych; socjologia historyczna (uwarunkowania procesów migracyjnych w świecie w XIX i XX wieku); działalność instytucji polonijnych; problemy wielokulturowości współczesnych i społeczeństw
Katedra Socjologii Grup Etnicznych C-352
e-mail: plewko@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL

Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych

liczba podopiecznych-0

 

Dr Małgorzata Szyszka

Katedra Filozofii Społecznej

e-mail: mszyszka@kul.lublin.pl

liczba podopiecznych-1


 

Instytut Zarządzania i Marketingu

WYDZIAŁ FILOZOFII


Sekcja Filozofii Teoretycznej

S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Metaetyka, etyka (argumentacja w etyce, struktura dylematów moralnych), bioetyka
Katedra Etyki Szczegółowej
e-mail: barbarac@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-

 

Dr Jacek Frydrych

Katedra Etyki

liczba podopiecznych-


Dr hab. Anna Głąb

Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Liczba podopiecznych-1

 

Dr Paweł Gondek

Katedra Metafizyki KUL

Liczba podopiecznych- 1

 

Dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL

Instytut Filozofii Teoretycznej

Liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Przemysław Gut

Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Liczba podopiecznych-1

 

Prof. dr hab. Piotr Gutowski

Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

liczba podopiecznych-0

 

dr Marcin Iwanicki

Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

liczba podopiecznych - 1

 

prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Dzieje starożytnego i średniowiecznego neoplatonizmu; starożytna i średniowieczna historia, historia filozofii i literatury oraz teologia.
Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
e-mail: agnieszka.kijewska@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych- 2

 

Dr hab. Marek Lechniak

Katedra Logiki

Liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

Katedra Metodologii Nauk

liczba podopiecznych - 1

 

Ks. dr Marek Słomka

Katedra Filozofii Religi

Liczba podopiecznych-1

 

Dr hab. Katarzyna Stępień

Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

Liczba podopiecznych-0

 

dr Piotr Szałek

Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

liczba podopiecznych - 2

 

Ks. dr hab. Marcin Tkaczyk
Katerda Logiki
Liczba podopiecznych-2

 

Ks. dr hab. Alferd Wierzbicki, prof. KUL

Katedra Etyki

liczba podopiecznych-0


Dr hab. Jacek Wojtysiak

Ontologia i metafizyka ( w nurcie neotomistycznym, fenomenologicznym i analitycznym), filozofia religii 9epistemologia przekonań religijnych0, metafilozofia (epistemologia filozofii), semiotyka oraz filozofia języka i filozofia logiki (filozoficzne implikacje badań językoznawczych oraz założenia i konsekwencje wybranych rachunków formalnych), dydaktyka oraz popularyzacja filozofii i problematyki światopoglądowo-egzystencjalnej.
Katedra Teorii Poznania
e-mail: jacek.wojtysiak@kul.lublin.pl
liczba podpiecznych-0

 

Kognitywistyka

 

dr Paweł Stróżak

Katedra Psychologii Eksperymentalnej

liczba podopiecznych -

 

dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Katedra Filozofii Przyrody

liczba podopiecznych - 1

 


 

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

 

Dr Aneta Biały

II Katedra Prawa Cywilnego 

Liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Leszek Ćwikła

Katedra Historii Ustroju Państw

Liczba podopiecznych-0

  

Dr Marek Dobrowolski

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Liczba podopiecznych-0

 

dr Joanna Dzierżanowska

Katedra Postępowania Karnego

liczba podopiecznych - 1

Dr Małgorzata Gałązka
Katedra Prawa Karnego
e-mail: mkonga@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Katedra Prawa Handlowego

liczba podopiecznych-0

 

dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL

Katedra Prawa Rzymskiego

liczba podopiecznych - 2

 

Dr Katarzyna Skubisz-Kępka

I Katedra Prawa Cywilnego

liczba podopiecznych-0

 

dr Michał Skwarzyński

Katedra Praw Człowieka

liczba podopiecznych - 1

 

Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

Katedra Finansów i Prawa Finansowego

e-mail: pasmo@kul.pl

liczba podopiecznych-0

 

Dr Wojciech Staszewski

Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego

e-mail: wojciech.staszewski@kul.lublin.pl

liczba podopiecznych-0

 

Dr Anna Szarek-Zwijacz

Katedra Prawa Miedzynarodowego Publicznego

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL

Katedra Prawa Handlowego

marcin.trzebiatowski@kul.pl

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

Katedra procedury Karnej i Kryminalistyki

Liczba podopiecznych-0

 

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

Katedra Prawa Karnego

liczba podopiecznych -1

 

Dr Hanna Witczak
Prawo cywilne, zwłaszcza prawo spadkowe, prawo rzeczowe, w tym gospodarka nieruchomościami oraz prawo rodzinne, głównie ustroje majątkowe małżeńskie i pochodzenie dziecka
I Katedra Prawa Cywilnego
e- mail: hwitczak@poczta.fm
liczba podopiecznych-1

Dr Wojciech Włodarczyk
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej.
I Katedra Prawa Administracyjnego
e-mail: wojciech.wlodarczyk@wplusw.pl
liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

II Katedra Prawa Cywilnego

liczba podopiecznych-0

WYDZIAŁ TEOLOGII


Instytut Nauk Biblijnych

Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu, Dzieło Łukaszowe, Septuaginta
Katedra Teologii Biblijnej Nowego Testamentu
e-mail: krzysztof.mielcarek@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych- 1
 
Instytut Muzykologii 

 

Dr hab. Miłosz Aleksandrowicz

Szeroko pojęta europejska kultura muzyczna XVII i XVIII wieku. Problematyka historii i teorii muzyki, zwłaszcza dotyczącej traktatów teoretycznych o muzyce.

Katedra Polifonii Religijnej

e-mail:

liczba podopiecznych-0

 

Autor: Gabriela Szczygieł
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2018, godz. 11:41 - Magdalena Grela-Tokarczyk