Prowadzący

dr Magdalena Marzec-Jóźwicka

Liczba godzin: 60

Liczba punktów ECTS: 4

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć:

 1. zna przyczyny dysleksji rozwojowej (4 koncepcje: genetyczna, organiczna, hormonalna, opóźnionego dojrzewania centralnego układu nerwowego)
 2. analizuje metody nauczania (w tym metodę 18 struktur wyrazowych) dyslektyków pod kątem ich przydatności warsztatowej
 3. układa ćwiczenia usprawniające umiejętności czytania i pisania na każdym etapie edukacji
 4. wie, na czym polega współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów dyslektycznych
 5. poznaje treść najważniejszych zarządzeń ministerialnych dotyczących postępowania z uczniami dyslektycznymi w codziennej edukacji oraz na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych
 6. wie, na czym polega indywidualizacja nauczania uczniów dyslektycznych
 7. tworzy dyktanda o charakterze diagnozującym; poznaje przykładowe ćwiczenia relaksujące, oddechowo-rozluźniające i głosowe poprawiające jakość mówienia, łamańce językowe, poezje dykcyjne
 8. zna sposoby radzenia sobie z nadruchliwością, zaburzeniami uwagi i nadmierną impulsywnością uczniów
 9. układa przykładowe ćwiczenia kinezjologiczne usprawniające proces nauki.

Forma zaliczenia przedmiotu

Obecność i aktywność na zajęciach, projekt zestawu ćwiczeń (ok. 15) dla uczniów z dysfunkcjami (poziom szkoły podstawowej oraz gimnazjum/ liceum)

Treści programowe

 1. Przyczyny dysleksji rozwojowej.
 2. Rozpoznawanie dysleksji, dysgrafii i dysortografii .
 3. Objawy zaburzeń percepcji wzrokowej, słuchowej oraz mowy.
 4. Rola nauczyciela w stawianiu diagnozy.
 5. Metody nauczania dyslektyków (tradycyjne i aktywizujące).
 6. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego.
 7. Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów dyslektycznych.
 8. Zaburzenia mowy i komunikacji językowej. Gammacyzm i kappacyzm.
 9. Definicja, typy i formy leczenia ADHD.
 10. Praca z uczniem nadpobudliwym.
 11. Terapia ruchem. Przykładowe ćwiczenia kinezjologiczne usprawniające proces nauki.
 12. Sposoby przyswajania wiedzy przez uczniów: wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny.
 13. Definicja, rodzaje I istota arteterapii. Wyrażanie przez uczniów uczuć i emocji za pomocą znaków pisanych.

Literatura

 1. B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998;
 2. J. Mickiewicz, Jedynka z ortografii. Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym, Toruń 2002;
 3. D. Dawid, Metoda 18 struktur, [w tejże:] Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej, Kraków 2004;
 4. S. Raymond, Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją, Kielce 2004;
 5. G. Squires, S. McKeown, Pomóż dziecku z dysleksją, Warszawa 2006;
 6. Z. Pomirska, Wygraj z dysleksją. Zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców, Kielce 2004;
 7. M. Bogucka, A. Turaj, Wyrażanie przez dzieci własnych uczuć i emocji (wykorzystanie wybranych technik arteterapii), [w:] Edukacja kulturalna w szkole, pod red. K. Polaka, Kraków 2004;
 8. G. Reid, Dysleksja, Warszawa 2005;
 9. J. Lewinson, Pomóż dziecku z dysgrafią, Warszawa 2006;
 10. Z. Pomirska, D. Wieczorek, Wygraj z dysgrafią. Zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność pisania – przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców, Kielce 2006;
 11. J. Mc Minn, Pomóż dziecku z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej, Warszawa 2006;
 12. M. Oczkoś, Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007;
 13. K. Herda, O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic, Kielce 2007;
 14. H. Baureis, C. Wagemann, Pomóż dziecku w nauce przez ćwiczenia ruchowe. Porady kinezjologiczne dla rodziców, Łódź 2007.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013, godz. 15:37 - Aleksandra Dziak