• Le Portraits dans la peinture au XV sicle. Semminaire Musée de Cluny w Paryżu 12-15 maj 1993. Referat pt. Individualité du portraits dans l'art flamand.
 • Sztuka około roku 1400. Ogólnopolska Sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki Poznań - listopad 1995. Referat: Rozumienie przyrody w malarstwie okresu przełomu średniowiecza i renesansu na wybranych przykładach północnego i południowego kręgu sztuki.
 • Sztuka około roku 1500. Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Gdańsku. Gdańsk 28-30 listopada 1996. Referat: Portret humanisty na tle krajobrazu w XVI wieku.
 • Nature and the city in landscape painting. Burgundian-Flemish miniature painting in the years – 1400-1450. Dyskusja w ramach wystawy miniatorstwa flamandzkiego ze zbiorów University Library w Glasgow, zorganizowanej przez Maurits Smeyers, 22 czerwiec 1993, w Studiecentrum Vlaamse Miniaturisten oraz Davidsfonds Leuven.
 • Typ religijności ukazanej w portretach fundatorów w polskim malarstwie XV-XVI wieku. W ramach spotkań Spotkania Edition du Dialogue. Paryż 7 maj 1994.
 • Vlaamse Kunst 1400-1500. Thierry Bouts schilder de Leuven. Stedelijke Museum Leuven. Faculteit Letteren Katolieke Universiteit Leuven. Institut Kunstgeschidenis 11 X - 13 X. Leuven 1996. Referat pt. Landscape in the table Dirk Bouts.
 • Eucharystia w liturgii i sztuce. Sympozjum Naukowe Uniwersytetu Opolskiego 5-8 marzec 1997. Referat: Eucharystia w plastyce późnośredniowiecznej. Różne motywy Eucharystii w sztuce.
 • Przestrzeń w nauce współczesnej. Konferencja Instytutu Filozofii i Fizyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie kwiecień 1997. Referat: Przestrzeń realna a wyobrażona z kręgu rozważań nad ewolucją przestrzeni w malarstwie średniowiecznym, t. 2, s. 135-151.
 • Św. Ambroży w historii i wierze w 1600 rocznicę Śmierci. Międzynarodowe Sympozjum Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim 24-26 listopad 1997. Referat: Ikonografia świętego Ambrożego w sztuce polskiej i europejskiej. Wybór motywów oraz ich typologia (opublikowany).
 • Filozoficzne przesłanki katedr gotyckich. Między scholastyką a nominalizmem. Nałęczowskie Spotkania Filozoficzne 5-8 maj 1998.
 • Nauczanie Artystyczne. Sympozjum Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 14 styczeń 1998. Referat: Pomiędzy wzorem a szkicem. Refleksje o nauce malarstwa w średniowieczu. 
 • Miejsce rzeczywiste. Miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury. Konferencja Katedry Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych. Kazimierz Dolny 4- 6 czerwiec 1998. Referat: Rozumienie miejsca w malarstwie Joachima Patinira. Miejsce rzeczywiste czy wyobrażone, s. 79-102.
 • Pasqua Itinerario nell arte. Milano 5-7 aprile 2001. Odczyt pt. L'iconografia pasquale l'arte XV e XVI secoli, negli aspetti - la sofferenza e la gioia.
 • Viaggi e viaggiatori artistici in Italia a trascorso XIV-XIX secoli. Genova Palazzo del Principe. Sympozjum z okazji wystawy 13 maggio 30 settembre. Odczyt pt. La presenza della pittura del arte italiana dai secoli XIV-XVI in Polonia.
 • Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. Konferencja zorganizowana przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego oraz Akademię Literatury Amerykańskiej w Katowicach 6-8 grudnia 1999. Referat: Świadomość czasu człowieka okresu średniowiecza i renesansu na podstawie wybranych portretów malarstwa niderlandzkiego XV wieku. Katowice 2002, s. 19-44.
 • Tajemnica wcielenia Chrystusa. Konferencja zorganizowana przez Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim 27-29 listopad 2000. Referat: Ikonografia Wcielenia w sztuce wczesnoromańskiej i romańskiej na wybranych przykładach scen Bożego Narodzenia.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Las w kulturze polskiej. Gołuchów 13-15 październik 1999. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu pod kier. prof. Wojciecha Łysiaka. Referat: Las w malarstwie średniowiecznym (opublikowany).
 • Kult świętego Mikołaja w kościele wschodnim i łacińskim. Konferencja naukowa zorganizowana z okazji 500 lat kościoła św. Mikołaja w Brzezinach 6-7 X 2001. Referat: Rzeźba św. Mikołaja w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Brzezinach. Wybrane zagadnienia z kręgu wyobrażeń świętego w ikonografii wschodniej i łacińskiej. Brzeziny 2001 s. 109-125.
 • II Ogólnopolska Konferencja pt. Las w kulturze polskiej Gołuchów 14-16 września 2001. Referat: Relacje pomiędzy lasem a miastem w polskim malarstwie XV i XVI wieku na tle sztuki europejskiej. Poznań 2002, s. 215-233.
 • I Kongres Mediewistów Polskich. Toruń 16-18 września 2002. Referat: Obraz miasta w pejzażu malarstwa włoskiego i niderlandzkiego drugiej połowy XIV i XV wieku.
 • Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej. Kazimierz Dolny 6-8 czerwca 2003. Katedra Historii Sztuki Nowożytnej KUL. Referat: Fundator i jego miejsce w kompozycji obrazów Hansa Memlinga.
 • Kolokwium pt. D'Art et D'Argent. Les artistes et leurs clients artistique dans l'Europe du Nord XIV-XVI si‚cle. Paryż. Opublikowana w:  Musée National d'Art Medieval Cluny 12 maj 2003.
 • Konferencja w Katowicach zorganizowana przez Wydział Teologiczny UŚ oraz Duszpasterstwo Hospicjum Opieki Paliatywnej pt.: Nauki humanistyczne w służbie chorym. Referat: Postaci aniołów w malarstwie ich forma oraz funkcja. Praca opublikowana, s. 26.
 • Konferencja Towarzystwa Naukowego Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w dniu 17 marca 2004. Obraz i przyroda w sztuce.
 • II Kongres Mediewistów Polskich. Lublin 19-21 wrzesień 2005. Referat: Ciało-cielesność człowieka w sakralnej sztuce średniowiecznej.
 • Natura i Kultura. II sympozjum ogólnopolskie Uniwersytetu Jagiellońskiego 23-24 września. Referat: Narodziny krajobrazu nowożytnego w malarstwie XV wieku na tle tradycji filozoficznej i literackiej.
 • Sympozjum Muzeum Kościelne w 100 lecie działalności 26-27.09.2005 KUL Lublin. Referat: Gromadzenie zbiorów w średniowieczu. Owoce muzealnictwa w kształtowaniu kultury Muzeum Cluny w Paryżu (złożony do druku).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ut pictura poesis – Obraz i obrazowanie w teorii i w praktyce starożytnych Greków i Rzymian  5-7.10.2006. Referat: Starożytne tradycje w obrazowaniu człowieka w sztuce średniowiecznej.
 • Sympozjum Troska o dziedzictwo kulturowe Kościoła. 50-lecie ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, 25 września 2006. Referat: Troska Kościoła w utrwalaniu i odradzaniu dziedzictwa kulturowego – sztuka.
 • Uniwersytet Jagielloński Zakład Historii Idei  6.10.2005. Referat: Idea miasta w malarstwie XV wieku (streszczenie wydrukowane w zeszytach zakładu).
 • Ciało i cielesność człowieka w sakralnej sztuce średniowiecznej. Nauka Kościoła a artystyczna praxis. II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin wrzesień 19-21, 2006.
 • Międzywydziałowy Zakład Kultury w Średniowieczu 21 XI.2006. Referat: Problem formy oraz treści w kształtowaniu ciała w rzeźbie średniowiecznej.
 • Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim 18 XII. 2006. Referat: Ikonografia Bożego Narodzenia w sztuce przełomu średniowiecza i renesansu.
 • Konferencja Międzynarodowa zorganizowana przez Katedrę  Filozofii Średniowiecznej KUL, Ks. Prof. Edwarda Zielińskiego Lublin 8-9 kwiecień 2008.  Referat: Duns Szkot w dziejach filozofii Duns Szkot w ikonografii europejskiej. Główne nurty obrazowania w kontekście doktryn teologicznych.
 • Ikonografia Dunsa Szkota w sztuce europejskiej. Wizerunek uczonego w studiolo w Urbino. W: Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8-10 kwietnia 2008. Redaktorzy Edward I. Zieliński OFM, Roman Majeran. Wydawnictwo KUL 2010.  
 • Późny gotyk w Estonii. Wybrane zagadnienia z zakresu budownictwa i ikonografii rzeźby architektonicznej. Międzynarodowa Konferencja Kultura i Sztuka Estonii. Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej Powszechnej oraz Ambasada Estonii w Polsce pod patronatem Ambasadora Estonii w Polsce prof. Estena Forscha i prof. Josifa Pullata w Tallinie. 19.04.2007. Biuletyn Ambasady Estonii w Polsce Kultura Sztuka. Historia i Współczesność.
 • Patrystyczna geneza treści mozaik ‘Genesis’ w narteksie kościoła św. Marka w Wenecji. W: Fructus Spiritus est Caritatis. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestolecia święceń kapłańskich i trzydziestolecia pracy naukowej. Redakcja ks. Marcin Wysocki. Wydawnictwo KUL 2011.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013, godz. 14:07 - Ireneusz Marciszuk