dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof KUL

 

Referaty na Konferencjach Naukowych (wybrane od 2010 roku):

 

 • Wzory ramowania tożsamości współczesnej rodziny w mediach, Medialne ramy tożsamości, Lublin, KUL 1-2.04.2016.
 • Kultury narodowe w kontekście europejskości i wielokulturowości w refleksji socjologicznej Leona Dyczewskiego, IV Ogólnopolska konferencja Kultura i metoda, Kultura narodowa – między swoistością i uniwersalizmem, Lublin, KUL, Instytut Kulturoznawstwa, Roczniki Kulturoznawcze, 12.05 2016.
 • Ojciec Profesor Leon Dyczewski o rodzinie, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe poświęcone pamięci O. Profesora Leona Dyczewskiego, Białystok, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, 29-30.05.2016.
 • Edukacja pokoleń medialnych - szanse, ograniczenia, perspektywy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zmienne konteksty edukacji a wyzwania strategii Europa 2020 Instytut Pedagogiki WSGE im. Alcide de Gasperi, Józefów 21.04.2015.
 • Rodzina zwykłego człowieka w sieci na przykładzie galerii Collected Visions, Obraz zwykłego człowieka w mediach, Kazimierz Dolny, KUL, 02-04.03. 2015.
 • Wymiary świętości Jana Pawła II w wysokonakładowych tygodnikach opiniotwórczych z okresu kanonizacji, Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, Warszawa UKSW, 16-17.10.2015.
 • Jak być matką dzisiaj - o ekspertyzacji macierzyństwa w mediach Role rodzinne - między przystosowaniem a kreacją, Poznań Instytut Socjologii UAM. 05.11.2015.
 • Debata wokół małżeństwa w niemieckich mediach – komentarz socjologa, XXXIII Dni Praw Człowieka, Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku, Lublin, KUL, 7-8.12.2015.
 • Inkluzywny charakter definiowania rodziny w mediach, Kultura w mediach, media w kulturze, Lublin KUL, 01-02.04.2014.
 • Społeczne uwarunkowania edukacji medialnej w rodzinie, I Ogólnopolski Kongres Edukacji Medialnej, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 24-25.09.2014.
 • Model dziennikarstwa zaangażowanego na przykładzie dyskursu dziennikarzy „Przekroju” i „Polityki”, Modele dziennikarstwa we współczesnym świecie, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 16-17.04.2013.
 • Tożsamość religijna w przekazach prasowych, Tożsamość religijna w nowoczesnym społeczeństwie, Nałęczów, KUL, 26-27.06.2013.
 • Wizerunek rodziny w mediach, Rodzina 2013. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Lublin, Trybunał Koronny, KUL, UMCS, Urząd Statystyczny w Lublinie, Polskie Towarzystwo Statystyczne, 21-22.10.2013.
 • Intertekstualność, tekstualizacja i dekonstrukcja przekazów medialnych - dylematy badacza mediów,IV Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców: Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców, Uniwersytet Warszawski, 21-21.11.2013.
 • Techniki badawcze w analizie przekazu reklamowego, Wyzwania i zagrożenia dla współczesnej reklamy, WSNS z siedzibą w Lublinie, 25.11.2011.
 • Strategie językowe w prasowym dyskursie o rodzinie („Gazeta Wyborcza”, „Polityka”: 2004-2005), XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Co się dzieje ze społeczeństwem, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, PTS, 8-11.09.2010.
 • Sposoby wizualizacji rodziny w „Przekroju” i „Polityce” w latach 1985-1989 i 2005-2009, I Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców: Zawartość mediów – metody, badania, postulaty, Uniwersytet Warszawski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, 19.11.2010.

 

dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL

 

Referaty na Konferencjach Naukowych (wybrane od 2010 roku):

 • Kultura więzienna w „Symetrii" reż. Konrada Niewolskiego - między realizmem a fikcją, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Przestrzenie komunikacji wizualnej – nowe odsłony zatytułowana Film – między realizmem a fikcją, Organizator: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Katedra Komunikacji Wizualnej KUL, Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, oddział w Lublinie; 15 maja 2018 r. (współautor: Anna Paźniewska).
 • Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w świetle badań opinii społecznej (1987-2017), Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: „Współczesne media –problemy i metody badań nad mediami”, Organizator: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS, Lublin; 19-20 kwietnia 2018.
 • Pokolenia medialne wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a rodzina”, Organizator: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie; 8 września 2017r.
 • Aktywność fizyczna czy bierne ciało? – zmiany stylów życia pokoleń medialnym, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Choroby cywilizacyjne a styl życia
  Organizator: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;  19 -20 maja 2017 r., Janów Podlaski
 • Konsumpcjonizm – nową religią współczesnego człowieka?, Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa z cyklu: Kultura i metoda pt. Religia a kultura, Organizator: Katedra Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych KUL, Roczniki Kulturoznawcze, Fundacja Instytut Bałkański, Lublin; 12 maja 2017r.
 • Multimodalne przekazy telewizyjne na przykładzie talk show,  Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Współczesne media – media multimodalne”, Organizator: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS, Lublin; 8 maja 2017 r.
 • Nowe formy zachowań społecznych wobec/pod wpływem mediów i nowych technologii: analizy porównawcze II Kongres Edukacji Medialnej: Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych, Organizator: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii, 18 października 2016 r., Lublin
 • Wearable technology: przejawem nowych form komunikacji społecznej czy konsumpcjonizmu?, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, Organizator: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, 17 września 2016 r.
 •  „Kultura” w polskiej telewizji. Między misją a komercją?, Współorganizator konferencji, moderator sekcji 4, Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Kultura i metoda. Kultura narodowa: między swoistością a uniwersalizmem, Organizator: Katedra Historii Kultury Intelektualnej Instytutu Kulturoznawstwa KUL, „Roczniki Kulturoznawcze” 12 maja 2016 r., Lublin
 • Zasady i uwarunkowania wątków skandalizujących w programach rozrywkowych polskiej telewizji (analiza z zakresu kultury medialnej), Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Współczesne media - gatunki w mediach, Organizator: Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 5 kwietnia 2016r.
 • Determinizm wiekowy a tożsamość odbiorców mediów, Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Medialne ramy tożsamości, Organizator: Katedra Kultury Medialnej KUL, Katedra Socjologii Kultury i Religii KUL, Instytut Etnologii Antropologii Kulturowej UŚ, Katedra Myśli Społecznej UKSW, Katedra Filozofii i Religioznawstwa GTF (Uniwersytet Preszowski); Lublin 2 kwietnia 2016r.
 • Komodyfikacja „kultury” w telewizji publicznej. Analizy porównawcze, III Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa z cyklu Współczesny polski system medialny. Procesy tabloidyzacji i komodyfikacji polskich mediów, Organizator: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 3 grudnia 2015 r., Kielce
 • Społeczne postrzeganie statusu zawodowego dziennikarzy, przed i po 1989 roku. Analizy porównawcze, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: 60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek naukowy Ośrodka Badań Prasoznawczych i „Zeszytów Prasoznawczych” w perspektywie krajowej i międzynarodowej, Organizator: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej, Ośrodek Badań Prasoznawczych; 27 listopada 2015r, Kraków
 • Od Grand Tour po gap year - nowe doświadczenia w komunikacji międzykulturowej , V Studenckie Spotkania Komunikacji: Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w komunikacji międzykulturowej, Organizator: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, 12 maja 2015 r, Lublin.
 • Od pokolenia X do pokolenia Alpha - style życia, V Dzień Kulturoznawcy KUL pod hasłem: Kultura dziś - współczesność wobec tradycji, Organizator: Instytut Kulturoznawstwa KUL, 16 kwietnia 2015 r., Lublin 
 • Internet semantyczny - wykluczenie informacyjne?, Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Współczesne media - media informacyjne, Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii, 15 kwietnia 2015r. 
 • Kultura Internetu Web. 3.0 w społeczeństwie transgresyjnym - kultura wykluczenia?, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kultura wykluczenia? Wykluczenie ekonomiczno-społeczne, Organizator: Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 14-16 listopada 2014r., Kraków 
 • Konsekwencje medialnego obrazu świata w Internecie, Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Współczesne media - medialny obraz świata,Organizator: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii, 11 kwietnia 2014r.
 • Od pokolenia X do pokolenia Alpha - wartości mediów, Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Współczesne media: wartości w mediach- wartości mediów, Organizator: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii, 24 kwietnia 2013r.
 • Rola instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych w dokumentowaniu, badaniu, zabezpieczaniu oraz promowaniu niematerialnego dziedzictwa kultury na przykładzie gminy Kock,  Konferencja: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości – ochrona, Organizator: Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, 25-26 października 2012 r., Lublin
 • Zagrożenia w globalnej sieci a formy ochrony internautów w państwach Unii Europejskiej , II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Gra o życie -Człowiek w l@biryncie Sieci, Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stowarzyszenie „Rodzina” z Puław, 23 maja 2012 r., Lublin
 • Polityka Unii Europejskiej w zakresie cyberprzestępczości, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Pedagogika świata wirtualnego wobec nowych wyzwań, Organizator: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 17 marca 2012r., Radom
 • Ochrona przed propagandą rasistowską i ksenofobiczną w Internecie , Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Rozwój Regionu Wschodniego- szanse i zagrożenia, Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie, 31 maja 2011 r., Łuków
 • Polityka kulturalna ochrony internauty w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu; Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu; 20 maja 2011 r, Zamość
 • Kulturotwórcza rola mediów publicznych: upadek czy rozwój?, Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Współczesne media - kryzys w mediach, Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii, 12 kwietnia 2011r, Lublin
 • Zagrożenia w internetowej komunikacji a ochrona internautów w dobie konwergencji mediów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Konwergencja mediów - media convergence – Medienkonvergenz, Organizator: Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, 17 marca 2011 r. Kraków
 • Prawne podstawy ochrony małoletnich internautów w państwach Unii Europejskiej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, Organizator: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu; 16 marca 2011r. Radom
 • Przedsiębiorczość akademicka w województwie lubelskim w świetle wybranych stron internetowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość akademicka szansą na efektywną komercjalizację osiągnięć naukowych, Organizator: Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 10 marca 2011 r., Lublin
 • Kreacje medialne w internetowych serwisach plotkarskich w świetle badań ankietowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kontrowersje dyskursywne - pomiędzy wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną, Organizatorzy: Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji, Katedra Filozofii Społecznej, Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL;18 listopada 2010 r. Lublin
 • Internetowe strony gap year jako nowe zjawisko kulturowe, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Droga w języku i kulturze, Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Instytut Kulturoznawstwa; 15 listopada 2010 r. Lublin
 • Sensacja czy etyka? Wizja współczesnych programów rozrywkowych na przykładach „Kuba Wojewódzki Show” i „Szymon Majewski Show”, Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Media zwierciadłem kultury? Kultura zwierciadłem mediów?, Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii; Zakład Antropologii Kulturowej, 28 września 2010 r., Lublin
 • Ochrona poufności komunikacji elektronicznej, Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Rozwój Regionu Wschodniego-szanse i zagrożenia, Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie, 28 maja 2010 r., Łuków
 • Edukacja medialna zadaniem mediów publicznych, Ogólnokrajowa Konferencja: System medialny w Polsce - pytania i dezyderaty. Media publiczne, Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; 20 maja 2010 r., Wrocław
 • Czynniki endogeniczne rozwoju regionu wschodniego w świetle badań WSBiA w Łukowie, Współautor: Marek Czyrka, II Międzynarodowa Konferencja pt. Czynniki endogeniczne rozwoju Polski Wschodniej, Organizator: Wydział Ekonomii Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 17 maja 2010 r., Lublin
 • Ochrona przed sektami w Internecie w dobie postmodernizmu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa/Medzinárodná vedecká konferencia: Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte 21. stor. na Slovensku, Organizatorzy: Prešovská Univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra Filozofie a Religionistiky, 24 marca 2010 r., Słowacja, Presov
 • Umiejętność korzystania z mediów w państwach Unii Europejskiej, VII Forum Edukacji Medialnej, Organizatorzy: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w Warszawie, Polskie Radio S.A., (Prezentacja multimedialna także na stronie KRRiT, Nagranie w studio Radia Polskiego S.A.), 4 marca 2010 r., Warszawa

Inne:

 • W pajęczynie globalnej sieci: Internet Web 3.0 - społeczeństwo transgresyjne, Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, Wykład wygłoszono w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Instytutem Kulturoznawstwa KUL a Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Lubartowie. Współautor - Łukasz Sarowski, 18 marca 2015r., Lubartów
 • Dlaczego warto studiować?, Wykład inauguracyjny w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Łukowie, 23 października 2011r., Łuków

 

 

 

dr Małgorzata Sławek-Czochra

 

Referaty na Konferencjach Naukowych (wybrane od 2010 roku):

 • Lubelskie kina dawniej i dziś - fenomen lubelskich kin w pejzażu kultury miejskiej,II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców. Dyskursy widzialności, Kraków, 8-10 grudnia 2016r. 
 • Symbolika narodowa w sztuce ulicy, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kultura i Metoda. Kultura narodowa między swoistością a uniwersalizmem, Lublin KUL, 12 maja 2016r.
 • Przenikanie się sztuk w filmie Exit Through the Gift Shop w reż. Banksy’ego, Ogólnopolska konferencja Naukowa: KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk, Białystok, 13 listopada 2015r.
 • Kanonizacja Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II na stronach internetowych lubelskich parafii na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Wielkość czy autorytet. Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, Warszawa 17 października 2015r.
 • Komunikacja międzykulturowa w graffiti i street arcie na przykładzie Lublina, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w komunikacji międzykulturowej, KUL, Lublin 12 maja 2015r.
 • Zwykły człowiek w sztuce. Sztuka zwykłych ludzi, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Obraz zwykłego człowieka w mediach, Kazimierz Dolny, 3 marca 2015r.
 • Przejawy tożsamości narodowej w sztuce ulicy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Tożsamość w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kazimierz Dolny, 25 - 26 listopad 2014 r.
 • Dziennikarz a sztuka ulicy, Międzynarodowa Konferencja: Modele dziennikarstwa we współczesnym świecie, Kraków 16-17 kwietnia 2013r.
 • Tradycyjne Metody ilościowe i jakościowe w badaniach sieci, Udział w II edycji Warsztatów Metodologicznych, Warszawa 22 listopada 2012r
 • Dziecięce graffiti sposobem na popularyzację czytelnictwa, Międzynarodowa Konferencja: Dziecko w świecie książki i mediów, Łódź 10-11 maja 2012r.
 • Kompetencje odczytu symboliki przestrzeni miejskiej na przykładzie Lublina, Sesja: Kompetencje medialne w społeczeństwie informacyjnym. I Studenckie Spotkania Komunikacji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 9 maja 2011r.

Inne

 • Sztuka ulicy jako forma komunikacji - wykład w ramach Akademii Młodych Dziennikarzy – Uniwersytet Otwarty, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 17 kwietnia 2015r.
 • Graffiti – Sztuka czy wandalizm? Konferencja: Odlotowa ulica. Organizatorzy: Stowarzyszenie Art Avanti, Galeria Twierdza. Zamość 14 lipca 2012r.

 

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020, godz. 15:25 - Maria Mazurek-Olszowa