Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

18 sierpnia 2014 r. dr hab. Stefan Z. Korczak ze strony UMCS oraz prof. dr hab. Andrzej Derdziuk ze strony KUL podpisali porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich na mocy którego w ICBN odbyły praktyki dwie studentki UMCS.

 

3 czerwca 2015 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przystąpił do konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Celem konsorcjum jest przygotowanie i wystąpienie do Narodowego Centrum Nauki z wnioskiem o finansowanie projektu w ramach konkursu OPUS.

 

24 sierpnia 2015 r. Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL, prof. dr hab. Ryszard Szyszka, oraz Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, dr hab. Zbigniew Korczak, prof. UMCS, podpisali porozumienie o współpracy dotyczące prowadzenia wspólnych prac badawczych w zakresie zastosowania TERS do badań strukturalnych na poziomie molekularnym.

 

10 maja 2016 r. podpisane zostało porozumienie na poziomie dziekańskim pomiędzy Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL a Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS dotyczące prowadzenia wspólnych prac badawczych w zakresie zastosowania techniki spektrometrii mas jonów wtórnych z detektorem czasu przelotu (SIMS-TOF) do badań materiałowych. W badaniach wykorzystane zostanie aparatura będąca na wyposażeniu ICBN KUL oraz Instytutu Fizyki UMCS.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona