Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL Prof. Robertowi SpaemannowiSenat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Filozofii, podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Prof. Robertowi Spaemannowi. Uroczystość nadania tego tytułu odbyło się 28 maja br. w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 

Przez nadanie tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla osiągnięć Profesora Roberta Spaemanna rzetelnie ukazującego chrześcijańskie korzenie kultury świata zachodniego, stanowiące konieczny warunek przezwyciężenia kryzysu, w którym znalazła się Europa.

 

Nie wiążąc się z żadną tradycją filozoficzną, a sięgając do podstawowych doświadczeń człowieka, Pan Profesor Robert Spaemann prowadzi sokratejski - życzliwy i wnikliwy dyskurs z dominującymi nurtami filozofii nowożytnej i współczesnej. Wskazuje, że są one rozwinięciem pierwotniejszej prawdy o człowieku, ukształtowanej w kulturze chrześcijańskiej. Budując podstawy antropologii i etyki, nade wszystko ukazuje konsekwentnie personalistyczną wizję człowieka, broniąc godności jednostkowej egzystencji każdej osoby ludzkiej i przysługujących jej niezbywalnie praw, z prawem do życia od momentu poczęcia. Ukazuje człowieka, który okazując bezinteresowną życzliwość względem innych osiąga szczęście, o które jest moralnie zobowiązany zabiegać, nie mniej niż o szczęście bliźnich.

 

Sylwetka

ROBERT SPAEMANN (ur. w 1927 r. w Berlinie) – filozof, wybitny uczony.

Tytuł doktora otrzymał w 1952 r. na Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Habilitował się w 1962 r. na podstawie pracy Reflexion und Spontaneität. Studien über Fenélon. Był profesorem w Technische Hochschule w Stuttgarcie, a także na uniwersytetach w Heidelbergu i Monachium. Jego zainteresowania oraz twórczość oscylują w szczególności wokół etyki, antropologii filozoficznej, filozofii kultury oraz filozofii polityki.

 

Główne dzieła przetłumaczone na język polski

  • Cele naturalne: dzieje i ponowne odkrycie myślenia teleologicznego (z Reinhardem Löwem), Oficyna Naukowa, Warszawa 2008 (Die Frage Wozu?Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens (mit Reinhard Löw), Piper, München 1981)
  • Podstawowe pojęcia moralne, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000 (Moralische Grundbegriffe. Bec, München 1982)
  • Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997 (Glück und Wohlwollen. Versuch über Ethik, Klett-Cotta, Stuttgart 1989)
  • Osoby. O różnicy między kimś a czymś, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001 (Personen. Versuche über den Unterschied zwischen „etwas“ und „jemand“, Klett-Cotta, Stuttgart 1996)
  • Granice. O etycznym wymiarze działania¸ Oficyna Naukowa, Warszawa 2006(Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns, Klett-Cotta, Stuttgart 2001)

  • Odwieczna pogłoska: pytanie o Boga i złudzenie nowożytności, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009 (Das unsterbliche Gerücht. Die Frage nach Gott und der Aberglaube der Moderne, Klett-Cotta, Stuttgart 2005)
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2018, godz. 19:49 - Andrzej Zykubek