Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłosił dwa konkursy na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

 

Wnioski mogą obejmować projekty o charakterze usług doradczych dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej.

 

Realizacja usług doradczych w ramach projektu musi być zgodna z dokumentem: Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 POKL z dnia 12 lipca 2012 r.

 

W ramach konkursu nr 9/POKL/9.6.3/2012 projekt musi być skierowany do grup docelowych z obszaru powiatu chełmskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze powiatu chełmskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 500 osób.

 

W ramach konkursu nr 8/POKL/9.6.3/2012 projekt musi być skierowany do grup docelowych z obszaru powiatu grodzkiego Lublin - miasto Lublin (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze powiatu chełmskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 500 osób.

 

Do dofinansowania w ramach pilotażowego konkursu zostanie wybrany tylko jeden projekt.

 

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 zł

 

Termin naboru:

 

Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 8 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu. 

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie nr 8/POKL/9.6.3/2012

ogłoszenie o konkursie nr 9/POKL/9.6.3/2012

 

Dokumentacje Konkursowe:

 

dokumentacja_konkursowa_nr_8.pdf

dokumentacja_konkursowa_nr_9.pdf

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2012, godz. 15:42 - Beata Kaczan