Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza konkurs zamknięty nr 5/POKL/8.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie; 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw obejmujących następujące typy projektów:

 

  • ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa,
  • doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Beneficjenci: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Formy wsparcia przewidziane w niniejszym konkursie stanowią pomoc publiczną i/lub pomoc de minimis.


Działania w ramach projektu obejmują wyłącznie szkolenia i/lub doradztwo z zakresu pozyskiwania i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.


Projekt jest realizowany na potrzeby przedsiębiorstw wskazanych z nazwy we wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Termin naboru: Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 14 listopada 2012 r. do dnia 14 grudnia 2012 r.

 

Alokacja na konkurs: 5 000 000 zł.

 

Grupa docelowa: Projekty skierowane są do następujących podmiotów z terenu woj. lubelskiego: mikro, małych i średnich przedsiębiorców i ich pracowników.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_konkursowa8.1.1.pdf

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2012, godz. 10:02 - Beata Kaczan