Ustawa 2.0

Włączając się w proces wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnej nauki, Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw oferuje pracownikom naukowym KUL oraz redakcjom czasopism naukowych KUL wsparcie obejmujące doradztwo, pakiet szkoleń i konsultacji oraz stałą współpracę w działaniach służących dobrym wynikom ewaluacji

 

Prace Działu koncentrują się na działaniach mających na celu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej pracowników KUL, a co z tym związane wzrostu widoczności publikacji naukowych na arenie międzynarodowej poprzez: organizację szkoleń z zakresu prawa autorskiego, otwartego dostępu, pozycjonowania publikacji naukowych oraz korzystania z zasobów elektronicznych, w tym szczególnie w zakresie obsługi platform Repozytorium Instytucjonalnego KUL (ReKUL) oraz Platformy Czasopism KUL (CzasKUL).

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.)
 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r.)

 


 
 
 

 


 

 Program "Wsparcie dla czasopism naukowych" jako szansa

na rozwój czasopisma naukowego

 

Ustawa 2.0 ma na celu podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście polskich czasopism naukowych w międzynarodowy obieg naukowy.

 

Konstytucja dla Nauki oraz związane z nią rozporządzenia MNiSW wskazują konkretne działania i narzędzia, które mają wspomóc pracowników naukowych oraz redakcje czasopism naukowych w realizacji wyznaczonych celów.

 

Minister ustanawia program „Wsparcie dla czasopism naukowych”, którego celem jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście polskich czasopism naukowych w międzynarodowy obieg naukowy. Do programu mogą przystąpić wydawcy polskich czasopism naukowych o wysokim poziomie naukowym, nieujętych w bazach, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 2 lit. a.

 

                       (Art. 401. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

 

W ramach wsparcia czasopism naukowych publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzeniem z dnia 20 września 2018 r.  ogłosił program "Wsparcie dla czasopism naukowych". 

Czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, a artykuły w nich publikowane będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej.

 

Nabór wniosków trwał od 2 do 19 października 2018 r.

 

W programie złożono 1026 wniosków. Z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wnioskowało 12 redakcji czasopism naukowych. Wszystkie z nich przeszły wstępny etap oceny.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie podało oficjalnie

konkretnego terminu ogłoszenia wyników konkursu.

 

Akty prawne związane z programem "Wsparcie dla czasopism naukowych"

 

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" 

 
 

Aktualności i komunikaty MNiSW związane z programem

"Wsparcie dla czasopism naukowych"

 
1. Wsparcie dla polskich czasopism naukowych - konsultacje projektu Rozporządzenia
 
2. Informacja o programie "Wsparcie dla czasopism naukowych" - podmioty uprawnione do udziału w programie
 
3. Program "Wsparcie dla czasopism naukowych" - składanie wniosków poprzez system ZSUN/OSF
 
4. Pierwszy konkurs w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" - nabór wniosków
 
5. Przedłużenie terminu składania wniosków w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

 

6. Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

 

Materiały informacyjno-promocyjne związane z Programem

 
Program "Wsparcie dla czasopism naukowych" - prezentacja 
Zasady ustalania punktacji czasopism naukowych - ulotka
 

 

Wykaz wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada, że wykaz wydawnictw będzie ogłoszony na początku 2019 roku, natomiast wykaz czasopism naukowych około połowy przyszłego roku.

 

 
Zarządzenia i rozporządzenia MNiSW związane ze sporządzaniem wykazów czasopism i wydawnictw
 

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 
Zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
 
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 
Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacji Nauki
 
Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - AKUTALIZACJA!
 
 

Aktualności i komunikaty MNiSW związane ewaluacją,

w tym ze sporządzaniem wykazów czasopism i wydawnictw

 

1. Komunikat w sprawie ogłoszenia nowego wykazu wydawnictw!

 

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe 

 
2. I posiedzenie Komisji Ewaluacji Nauki za nami
 
3. Jak będzie wyglądać ewaluacja? Publikujemy przewodnik z przykładami
 
4. Ewaluacja jakości działalności naukowej. Jak oceniani będą badacze i jednostki naukowe?
 
 
 

Materiały informacyjno-promocyjne

 
Sporządzanie wykazów: wydawnictw monografii naukowych, czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - prezentacja
 
Przewodnik o systemie szkolnictwa wyższego i nauki cz. 1
 
Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik
 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona