Informujemy, że informacje oraz wnioski o przyznanie  świadczeń na rok akademicki 2019/2020 są już dostępne i możliwe do druku na stronie internetowej

https://www.kul.pl/wnioski-i-druki,11463.html

 

Informujemy również  zgodnie z przepisami ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

 

KS lub OKS odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,(528,00 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

 

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 528,00 zł.) ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie o którym mowa wyżej łącznie z wnioskiem o stypendium socjalne.

 

 

KS lub OKS może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione dodatkowym podaniem oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 

 

W przypadku niedołączenia do wniosku zaświadczenia o których mowa wyżej lub przedstawienia zaświadczenia z MOPS,GOPS, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do faktu stwierdzenia nie korzystania z pomocy społecznej,  i nie uzasadnił dodatkowym podaniem do Komisji Stypendialnej braku możliwości przedstwaienia zaświadczenia o żadanej treści i nieudokumentował żródła dochodu rodziny, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym  mowa w art. 88 ust 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.

 

 

W związku z powyższym, dla ujednolicenia praktyki postępowania studentów i doktorantów, Komisja Stypendialna przygotowała  propozycję wniosku do ośrodka pomocy społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

 

wniosek o wydanie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej

 

 

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2019, godz. 10:53 - Izabela Mazur