FOCUS ARTICLE // ARTYKUŁ POLEMICZNY


  

Lawrence A. PERVIN (2009). The Relationship between Biology and Psychology // Relacje między biologią a psychologią Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 1, 7-21.

pdf  PL


  

 

DYSKUSJA //DISCUSSION


  

Daniel CERVONE (2009). Leveling the Field: A Comment on Pervin (2008) // Równanie pola. Komentarz do Pervin (2008) Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 1, 23-26.

pdf  PL


 

Magdalena FĄFROWICZ, Tadeusz MAREK (2009). Cognitive Neuroscience and Psychology—New Quality in Research // Neurobiologia poznawcza a psychologia – nowa jakość w badaniach Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 1, 27-35.

pdf  PL


 

Jan STRELAU (2009). Psychology and Biology Need Each Other // Psychologia i biologia nawzajem się potrzebują Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 1, 35-42.

pdf  PL


  

Zenon UCHNAST (2009). Biology—Psychology: Integration from the Perspective of Natural Gestalt Psychology and the Synergetic Approach. Comments on L.A. Pervin’s Paper // Biologia–psychologia: integracja z perspektywy naturalnego gestaltyzmu i podejścia synergetycznego. Komentarz do artykułu L.A. Pervina Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 1, 42-47.

pdf  PL


  

Piotr WOLSKI (2009). The Mind-Body Problem and Biopsychology // Problem „Mind-Body” a biopsychologia Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 1, 48-51.

pdf  PL


 

  

AUTHOR’S RESPONSE // ODPOWIEDŹ AUTORA


  

Lawrence A. PERVIN (2009). Further Thoughts on the Psychology—Biology Relationship // Kolejne uwagi na temat relacji psychologia–biologia Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 1, 53-56.

pdf  PL


 

  

ARTICLES // ARTYKUŁY


 

Jesús García MARTÍNEZ, Francisco J. CANO-GARCÍA, Luis RODRÍGUEZ- FRANCO, Milagros BUERO-GALLEGO, Elísabet ALCOCER-GÓMEZ, Rafael GUERRERO-GÓMEZ (2009). Linking Traits and Personal Constructs: An Exploratory Study throughout Levels of Personality // Łączenie cech i konstruktów osobistych. Eksploracyjne studium poziomów osobowości Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 1, 57-80.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Piotr B. JAROSZ, Adam BIELA (2009). Use of Stereotype Content Model in Describing Work Groups in Poland // Wykorzystanie Stereotype Content Model (SCM) w opisie grup zawodowych w Polsce Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 1, 81-96.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Gavin J. FAIRBAIRN (2009). Suicide, Assisted Suicide and Euthanasia: When People Choose to Die, Does It Matter What We Call It? // Samobójstwo, samobójstwo wspomagane i eutanazja. Czy ważne jest, jak nazwiemy to, że ludzie postanawiają umrzeć? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 1, 97-120.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Krzysztof MARCZEWSKI (2009). Suicide, Euthanasia and Common Sense // Samobójstwo, eutanazja i zdrowy rozsądek Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 1, 121-124.

pdf  PL


  

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


  

Michał JANSON  (2009). Philip Zimbardo, The Lucifer Effect—A Book Review // Recenzja książki Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 1, 125-129.

pdf  PL


 

Agata BŁACHNIO, Aneta PRZEPIÓRKA, Zbigniew ZALESKI (2009). Closer to Emotions: New Perspectives and Approaches. A Report from a Conference Series in Lublin // Bliżej emocji: nowe punkty widzenia i podejścia. Sprawozdanie z serii konferencji w Lublinie Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 1, 130-135.

pdf  PL

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2013, godz. 10:59 - Karol Juros