ARTYKUŁ DYSKUSYJNY // FOCUS ARTICLE


   

Władysław Jacek PALUCHOWSKI (2010).  Spór metodologiczny czy spór koncepcji -  badania ilościowe vs jakościowe // Methodological or theoretical framework controversy - qualitative versus. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 7-27.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

 

DYSKUSJA //DISCUSSION


    

Dariusz DOLIŃSKI (2010). Spór koncepcji czy spór o koncepcję. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 23-26.

pdf  PL


  

Krystyna DRAT-RUSZCZAK (2010). Nauka czy performance! Refleksja nad znaczeniem współczesnych badań jakościowych. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 27-39.

pdf  PL


  

Adam Groble(2010). Ekumenizm metodologiczny. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 41-44.

pdf  PL


  

Kinga LACHOWICZ-TABACZEK (2010). O potrzebie łączenia podejścia ilościowego z jakościowym w psychologicznych badaniach naukowych. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 45-49.

pdf  PL


  

Maria LEWICKA (2010). Aurea mediocrità, czyli o tym, czy jakość może przejść w ilość. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 51-60.

pdf  PL


  

Piotr OLEŚ (2010). Spór o metody czy wartość badań? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 61-67.

pdf  PL


  

Helena SĘK (2010). O wzajemnym uzupełnianiu się metod jakościowych i ilościowych - doświadczenia z pola badań psychologii klinicznej. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 69-73.

pdf  PL


  

Tytus SOSNOWSKI (2010). Wysiądźmy na przystanku „biologia", a potem zobaczymy, co dalej. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 75-80.

pdf  PL


  

Zbigniew SPENDEL (2010). Droga na skróty, czyli „nauka" (?!) lekka, łatwa i przyjemna. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 81-86.

pdf  PL


  

Katarzyna STEMPLEWSKA-ŻAKOWICZ (2010). Metody jakościowe, metody ilościowe: hamletowski dylemat czy różnorodność do wyboru? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 87-96.

pdf  PL


  

Maria STRAŚ-ROMANOWSKA (2010). Badania ilościowe vs jakościowe - pytanie o tożsamość psychologii. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 97-105.

pdf  PL


  

Anna SUCHAŃSKA (2010). Między metodą a ideologią. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 107-112.

pdf  PL


  

 

ODPOWIEDŹ AUTORA // AUTHOR’S RESPONSE


    

Władysław Jacek PALUCHOWSKI (2010). Spór metodologiczny czy spór koncepcji - próba podsumowania. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 113-127.

pdf  PL


 

  

ARTYKUŁY // ARTICLES


   

Joanna TRZÓPE(2010). „Kto jest kontrolerem?" Problem podmiotu i świadomego „ja" we współczesnej psychologii kognitywnej // "Who is the controller?" Agent, consciousness and "self" in light of contemporary cognitive psychology. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 129-154.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Konrad JANOWSKI, Agnieszka JELIŃSKA, Aleksander WAŚ (2010). Somnambulizm. Obraz kliniczny i terapia // Somnambulism. Clinical manifestations and therapy. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 155-175.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Tomasz BESTA (2010). Prezentacja metody pomiaru złożoności integratywnej // Assessment of integrative complexity. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 177-200.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

  

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


    

Karol WIECZOREK (2010). Barbara Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Kraków:

Wydawnictwo WAM, 2009. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 201-204.

pdf  PL


  

Dariusz BUKSIK (2010). Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum „Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych". Warszawa, 29 maja 2009 roku. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 205-209. 

pdf  PL


  

Jacek ŚLIWAK (2010). Sprawozdanie z Sympozjum pt. „Społeczne i religijne konteksty funkcjonowania człowieka", zorganizowanego z okazji 30-lecia Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 1, 209-212. 

pdf  PL 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2013, godz. 10:56 - Karol Juros