ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Łukasz BUDZICZ (2015).  Dyskusja „po Stapelu” wokół rzetelności badań i publikacji w psychologii / Post-Stapelian psychology. Discussions on the reliability of data and publications in psychology. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (1), 9-40.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Mariusz ZIĘBA (2015).  Nadzieja i ton afektywny narracji a wzrost potraumatyczny osób, które utraciły sprawność ruchową / Hope and the affective tone of narratives as correlates of posttraumatic growth in people who have lost motor ability. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (1), 41-59.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Ewa TRZEBIŃSKA, Maja FILIPIAK (2015).  Rola doświadczenia klinicznego w diagnozie zdrowia psychicznego / The role of clinical experience in mental health assessment. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (1), 61-96.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

 

KRÓTKIE RAPORTY // SHORT COMMUNICATIONS


 

Lidia CIERPIAŁKOWSKA, Emilia SOROKO (2015).  Oblicza doświadczenia zawodowego w diagnozie klinicznej. Komentarz do Trzebińska i Filipiak / The faces of professional experience in clinical assessment. A Comment on Trzebińska and Filipiak. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (1), 97-108.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Magdalena SZUBIELSKA (2015).  Majoryzacja wyobrażeniowa figur poznawanych dotykowo przez osoby widzące i niewidome od urodzenia / Mental majorization of figures tactilely explored by sighted and congenitally blind individuals. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (1), 109-132.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Oleg GORBANIUK, Bohdan ROŻNOWSKI, Adam BIELA, Maria BIELA-WARENICA (2015).  Co mierzą narzędzia psychometryczne stosowane w Polsce do diagnozy predyspozycji kierowców? Doniesienie z badań/ What is measured by the psychometric tools used for driver aptitude assessment in Poland? A research report  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (1), 133-155.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2016, godz. 17:41 - Ana Ivanova