ARTYKUŁY // ARTICLES


  

Wiesława OKŁA, Stanisława STEUDEN (1999). Strukturalne i dynamiczne aspekty zespołu wypalenia w zawodach wspierających // Structural and Dynamic Aspects of a Burned-out Syndrome in the Supportive Jobs. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 2, 5-17.

Summary   pdf  PL


  

Jerzy NOSARZEWSKI (1999). Efekty uczenia się uwarunkowane właściwościami temperamentu // Results of Learning as Conditioned by the Qualities of Temperament. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 2, 19-31.

Summary   pdf  PL


  

Zenon UCHNAST (1999). Osobowa postawa wiary: model jakościowej analizy // The Personal Attitude of Faith: a Model of the Qualitative Analysis. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 2, Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 2, 33-53.

Summary   pdf  PL


  

Czesław WALESA (1999). Religijne przeżywanie piękna u młodzieży (rozwojowe badania osób w wieku od 12 do 24 lat) // Religious Experience of the Beauty in Adolescents (Developmental Research of the People Aged 12-24). Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 2, 55-93.

Summary   pdf  PL


  

Jerzy SZYMOŁON (1999). Przeżycie estetyczne a przeżycie religijne. Analiza porównawcza // Aesthetic Experience and Religious Experience: a Comparative Analysis. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 2, 95-110.

Summary   pdf  PL


  

Jacek ŚLIWAK (1999). Altruizm w koncepcji socjobiologicznej // Altruism in the Sociobiological Conception. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 2, 111-123.

Summary   pdf  PL


  

Andrzej JUROS (1999). Psychospołeczne uwarunkowania aktywności samopomocowej: umacnianie osoby, grupy i wspólnoty // Psychosocial Conditions of Self-help Activity Empowerment of the Person, Group and Community. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 2, 125-148.

Summary   pdf  PL


  

Marzena OŻAROWSKA, Wojciech OŻAROWSKI (1999). Przyjmowanie perspektywy partnera małżeńskiego w zakresie jego decyzji życiowo doniosłej // Accepting the Perspective of the Spouse as Regards his or her Momentous Decision. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 2, 149-166.

Summary   pdf  PL


  

Małgorzata PUCHALSKA-WASYL (1999). Rodzina i praca w systemie osobistych znaczeń kobiet pracujących naukowo // Family and Labour within the System of Personal Meanings of Women who are Academics. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 2, 167-184.

Summary   pdf  PL


  

Maria Monika CHUCHRA (1999). Czas trwania psychozy a poczucie zmiany siebie chorych na schizofrenię paranoidalną // The Duration of a Psychosis versus the Sense of Self-Change in Paranoid Schizophrenia. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 2, 185-205.

Summary   pdf  PL


  

 

SPRAWOZDANIA // REPORTS


  

Jerzy SZYMOŁON (1999). Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Religii (Warszawa, 20-21 października 1998 roku). Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 2, 207-209.

pdf  PL

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2013, godz. 11:07 - Karol Juros