MODESTIAE HONESTATI AC SINCERITATI STUDENDAE. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Zdzisława Chlewińskiego // Commemorative Book Dedicated to Rev. Professor Zdzisław Chlewiński


 

 

Piotr FRANCUZ (2001). Ksiądz Profesor Zdzisław Chlewiński // Rev. Professor Zdzisław Chlewiński Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 5-25.

pdf  PL


 

Maria FILIPIAK, Piotr FRANCUZ (2001). Spis publikacji Księdza Profesora Zdzisława Chlewińskiego // List of the Publications by Rev. Profesor Zdzisław Chlewiński Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 27-51.

pdf  PL


 

 

ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Jerzy BRZEZIŃSKI (2001). O usprawiedliwianiu nieetycznych praktyk badawczych, czyli o przewadze racji grupowych nad racjami jednostkowymi // On the Justification of Unethical Testing Practi­ces, or on the Prevalence of Group Reasons on Indivi­dual Reasons Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 53-71.

Summary   pdf  PL


 

Tomasz MARUSZEWSKI (2001). Kodowanie kolejności zdarzeń w pamięci autobiograficznej // Mechanisms of Events Ordering in Autobiographi­cal Memory Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 73-94.

Summary   pdf  PL


 

Andrzej FALKOWSKI (2001). Schemat poznawczy w kategoryzacji percepcyjnej // The Cognitive Scheme in Perceptual Categori­zation Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 95-118.

Summary   pdf  PL


 

Robert MACKIEWICZ (2001). Uniwersalna teoria rozumowania? // Universal Theory of Reasoning? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 119-134.

Summary   pdf  PL


 

Wojciech CWALINA (2001). Znaczenie emocji w procesach poznawczych człowieka. Analiza oddziaływania reklam politycznych na kształtowanie się preferencji wyborczych // The Role of Emotion in Human Cognitive Processes. An Analysis of the Influence of Political Advertisments on the Formation of Voting Preferences Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 135-164.

Summary   pdf  PL


 

Czesław S. NOSAL (2001). Perspektywa czasu na przełomie epok - szanse i zagrożenia rozwoju osobowości // Time Perspective at the End of the Century – Possibilities and Manaces in Perso­nali­ty Development Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 165-177.

Summary   pdf  PL


 

Tadeusz TYSZKA (2001). Kłopoty z myśleniem probabilistycznym // Problems with Probabilistic Thinking Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 179-191.

Summary   pdf  PL


 

Piotr OLEŚ (2001). W kierunku integracji nauki o osobowości // Towards an Integrated Science of Personality Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 193-214.

Summary   pdf  PL


 

Adam BIELA (2001). Specyfika pracy na stanowisku kierowniczym // Specific Requirements for Management Work Place Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 215-237.

Summary   pdf  PL


 

Zbigniew ZALESKI (2001). Umysł w pojęciach a emocje w ciele? // Mind in Concepts and Emotion in the Body Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 239-242.

Summary   pdf  PL


 

Andrzej SĘKOWSKI (2001). Współczesne tendencje w badaniach wybitnych zdolności // Contemporary Tendencies in Research on Giftedness Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 243-255.

Summary   pdf  PL


 

Marzenna ZAKRZEWSKA (2001). Poziom wykonania testów WAIS-R(PL) w różnych grupach wiekowych // The Level of Test Performance WAIS-R(PL) in Vari­ous Age Groups Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 257-278.

Summary   pdf  PL


 


RECENZJE // REVIEWS


 

Rafał P. BARTCZUK (2001). Everett L. Worthington jr. (red.), Dimensions of forgiveness. Psychological research and theological perspectives Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 281-284.

pdf  PL


 


SPRAWOZDANIA // REPORTS


 

Maria OLEŚ (2001). Sprawozdanie z konferencji „Aktualia 2001” Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 4, 285-286.

pdf  PL

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2013, godz. 11:13 - Karol Juros