ARTYKUŁY // ARTICLES


  

Zenon UCHNAST (2002). Doświadczenie osobowe: przedmiot jakościowej nalizy personalistycznej // Personal experience: The object of qualitative personalistic analysis Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 5-25.

Summary   pdf  PL


 

Piotr BRZOZOWSKI (2002). Uniwersalność struktury wartości: koncepcja Shaloma H. Schwartza // The universal character of the structure of values: Shalom H. Schwartz conception Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 27-52.

Summary   pdf  PL


 

Piotr OLEŚ (2002). Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne // Researches on values and valuation: Some methodological issues Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 53-75.

Summary   pdf  PL


 

Maria LEDZIŃSKA (2002). Stres informacyjny jako zagrożenie dla rozwoju // Information stress as a threat to development Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 77-97.

Summary   pdf  PL


 

Maria KLIŚ (2002). Wnioskowanie lingwistyczne a proces recepcji tekstu narracyjnego // Linguistic inference and the process of narrative text reception Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 99-113.

Summary   pdf  PL


 

Małgorzata SOBOL, Metafora jako sposób ekspresji postaw temporalnych // Metaphor as a way of expressing temporal attitudes Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 115-127.

Summary   pdf  PL


 

Andrzej SĘKOWSKI,  Bogumiła WITKOWSKA (2002). W kierunku typologii uwarunkowań postaw wobec osób niepełnosprawnych // Towards a typology of conditionings Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 129-144.

Summary   pdf  PL


 

Iwona NIEWIADOMSKA (2002). Radzenie sobie ze stresem przez nieletnich // Coping with stress by the juvenile Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 145-159.

Summary   pdf  PL


 

Ewa ZASĘPA (2002). Personalny wymiar religijności a struktura osobowości // The personal religiousness and the personality traits Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 161-179.

Summary   pdf  PL


 

Ks. Jerzy SZYMOŁON (2002). Postawy prospołeczne a religijność // Pro-social attitudes and religiousness Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 181-193.

Summary   pdf  PL


 

 

SPRAWOZDANIA // REPORTS


 

Wojciech OTRĘBSKI (2002). Sprawozdanie z realizacji programu wymiany naukowej The Polish-British Research Partnership Programm w latach 2001-2002 Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 195-198.

pdf  PL


 

Elżbieta CHMIELNICKA, Tomasz GAJDA (2002). Sprawozdanie z konferencji „Narracja jako sposób konstruowania rzeczywistości”, Śródborów, 18-20 października 2001 r. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 199-201.

pdf  PL


 

Beata KOSTRUBIEC (2002). Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji psychologicznej „Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych”, Lublin, 10 maja 2002 r. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 202-203.

pdf  PL


 

REDAKCJA (2002). Ksiądz profesor doktor habilitowany Kazimierz Popielski – doktor honoris causa  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 204-207.

pdf  PL


 

Kazimierz POPIELSKI (2002).Przemówienie ks. prof. dr. hab. Kazimierza Popielskiego z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Słowackiego Uniwersytetu Państwowego w Trnawie Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 207-210.

pdf  PL


 

Piotr OLEŚ (2002). Jubileusz Profesora Zdzisława Chlewińskiego Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 5, 211-212.

pdf  PL 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2013, godz. 10:57 - Karol Juros