ARTYKUŁY // ARTICLES


  

Ewa TRZEBIŃSKA, Tamara MIŚ, Izabela RUTCZYŃSKA (2003). Wielorakie JA i jedność tożsamości: ujęcie doświadczeniowo-analityczne // The multiple self and the unity of identity: An experiential-analytical approach Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 6, 5-25.

Summary   pdf  PL


 

Krzysztof MUDYŃ (2003). Subiektywność i wielość „subrzeczywistości” w ujęciu Williama Jamesa // Subjectivity and multiplicity of “sub-realities” according to William James Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 6, 7-40.

Summary   pdf  PL


 

Agata SIEROTA (2003). Czynniki wpływające na osłabienie dążenia do sukcesu: „błędne koło" samoutrudniania // Factors that weaken the drive towards success: The “vicious circle” of self-impediment Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 6, 41-57.

Summary  pdf  PL


 

Agnieszka KULIK, Leszek SZEWCZYK (2003). Temperamentalne aspekty nieśmiałości u nastolatków // Temperamental aspects of shyness in teenagers Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 6, 59-75.

Summary   pdf  PL


 

Krzysztof JODZIO, Sabina LENART (2003). Poznawcze ujęcie zaburzeń pamięci operacyjnej w chorobie Alzheimera // Cognitive account of working memory impairment in Alzheimer’s disease Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 6, 77-90.

Summary   pdf  PL


 

Piotr KRZYWICKI (2003). Właściwości samowiedzy młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz młodzieży nieupośledzonej // Properties of self-knowledge in adolescents with moderate men­tal retardation and non-re­tarded adolescents Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 6, 91-114.

Summary   pdf  PL


 

Agnieszka KOZAK, Gustaw KOZAK (2003). Cechy osobowości i obraz siebie pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa)// Personality traits and self-image in anorectic female patients Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 6, 115-129.

Summary   pdf  PL


 

Zenon UCHNAST, Kinga TUCHOLSKA (2003). Kompetencje temporalne – metoda pomiaru // Temporal competence – the method of measurement Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 6, 131-150.

Summary   pdf  PL


 

Elżbieta CHMIELNICKA-KUTER (2003). Gry fabularne: prezentacja i psychologiczna analiza zjawiska na gruncie teorii wartościowania H. J. M. Hermansa // Feature games: Presentation and psychologi­cal analysis of the pheno­menon in H. Hermans's theory of valuation Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 6, 151-171.

Summary   pdf  PL


 


SPRAWOZDANIA // REPORTS


 

Stanisława STEUDEN, Dagmara MUSIAŁ (2003). Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Positive Disintegration: The Theory of the Future, Fort Lauderdale (USA), 7-10 XI 2002 r. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 6, 173-175.

pdf  PL


 

 

RECENZJE // REVIEWS


 

Renata DĄBROWSKA (2003). Bogusława Lachowska, Mariola Łaguna (red.), Draw-a-Family Test in Psychological Research Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 6, 177-179.

pdf  PL


 

 

POLEMIKI // POLEMICS


 

Piotr OLEŚ (2003). Co doktorant może i powinien wiedzieć? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 6, 181-185.

pdf  PL

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2013, godz. 11:21 - Karol Juros