ARTYKUŁY // ARTICLES


  

Krystyna SKARŻYŃSKA (2004). Poszukiwać przyjaciół czy zdobywać majątek? Cele życiowe a zadowolenie z życia // Making friends or money? Life-goals and life satisfaction Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 1, 7-31.

Summary   pdf  PL 


  

Robert MACKIEWICZ (2004). Wnioskowanie z przesłanek prezentowanych w różnej kolejności. Empiryczna weryfikacja przewidywań teorii modeli umysłowych // Reasoning from promises presented in different orders. Empirical verification of the mental model theory Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 1, 33-56.

Summary   pdf  PL


 

Andrzej SĘKOWSKI, Bogumiła WITKOWSKA (2004). Psychologiczna analiza postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi // Psychological analysis of attitudes observed among social care homes employees towards dwellers with mental disorders Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 1, 57-75.

Summary   pdf  PL


  

Stanisław GŁAZ SJ (2004). Wybrane determinanty przeżyć religijnych // Selected determinants of religious experiences Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 1, 77-99.

Summary   pdf  PL


  

Anna HUNCA-BEDNARSKA, Marek MASIAK (2004). Zastosowanie Testu piramid barwnych K. Warnera Scheie i Roberta Heissa do oceny sfery emocjonalnej chorych na schizofrenię // Diagnostic value of Warner Schaie’s and Robert Heiss’ Color Pyramid Test for evaluation of schizophrenic patients’ emotionality Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 1, 101-120.

Summary   pdf  PL


 

 

RECENZJE, SPRAWOZDANIA, POLEMIKI // REVIEWS, REPORTS, POLEMICS


  

Barbara BOGUSZ (2004). Lois Breverman, Podstawy feministycznej terapii rodzin Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 1, 121-124.

pdf  PL


 

Sylwia BEDYŃSKA, Ewa ANTCZAK, Marek DROGOSZ (2004). Sprawozdanie z konferencji V-th Annual Meeting of European Social Cognition Network Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 1, 125-127.

pdf  PL


 

Bogusława LACHOWSKA (2004). Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Psychologii Rodziny Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 1, 128-130.

pdf  PL 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2013, godz. 11:23 - Karol Juros