ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Antonina GUTOWSKA (2006). Specyfika rodzicielstwa adopcyjnego w świetle teorii Davida H. Kirka // The specificity of the adoptive parenthood in the light of David H. Kirk’s theory. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 2, 7-27.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Anna M. ZALEWSKA (2006). Związki pomiędzy potrzebą aprobaty społecznej a zadowoleniem z pracy w badaniach anonimowych // Relationship between the need for social approval and job attitude in anonymous research. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 2, 29-44.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Monika GRZESIAK-FELDMAN (2006). Tożsamościowe przesłanki różnych rodzajów stereotypizacji // The identity premises of stereotypisation. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 2, 45-60.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Anna Maria ZAWADZKA  (2006). Wartości osobiste tłumaczące orientację materialistyczną jednostki // Human values accounting for materialistic orientation. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 2, 61-80.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Beata MIRUCKA (2006). Przeżywanie własnego ciała przez kobiety z bulimią psychiczną // Body self-perception in women with bulimia nervosa. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 2, 81-99.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Mariola ŁAGUNA (2006). Skala skuteczności przedsiębiorczej SSP // Development and psychometric properties of the Entrepreneurial Self-Efficacy Scale. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 2, 103-123.

Streszczenie  Summary  pdf  PL 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


 

Rafał P. BARTCZUK (2006). Jochen Musch, Karl Ch. Klauer (red.), The psychology of evaluation. Affective processes in cognition and emotion, Mahwah, NJ–London: Lawrence Erlbaum Associates, 2003. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 2, 125-130.

pdf  PL


 

Aleksandra JAWORSKA (2006). Jadwiga M. Rakowska, Skuteczność psychoterapii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2005 . Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 2, 130-133.

pdf  PL


 

Marcin MŁYNARCZYK (2006). Piotr Próchniak, Podejmowanie ryzyka a sens życia człowieka. Empiryczne badania psychologiczne, Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2005. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 2, 133-136.

pdf  PL


 

Anna BATORY (2006). Sprawozdanie z konferencji „Psychology for the 21st century”, Wiedeń, 27-30 czerwca 2005 roku. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 2, 136-138.

pdf  PL 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2013, godz. 11:10 - Karol Juros