ARTYKUŁY //  ARTICLES


  

Oleg GORBANIUK (2009). Stabilność struktury i profili postrzeganych cech osobowości polskich polityków // The stability of structure and profiles of perceived personality traits of polish politicians Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 2, 7-39.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Piotr PRÓCHNIAK (2009). Wartości preferowane przez policjantów z jednostek specjalnych KFOR // Preferred values among the policemen from special Kosovo Force units Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 2, 41-54.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Alina KAŁUŻNA-WIELORÓB (2009). Typy „marzycielek" wśród kobiet w wieku średnim // Types day-dreamers among middle-aged women Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 2, 55-82.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Marta MAKARA-STUDZIŃSKA, Justyna MORYLOWSKA (2009). Rola doświadczania przemocy w dzieciństwie w podejmowaniu zachowań ryzykownych w okresie adolescencji // Victimization in childhood as a factor related to high-risk behaviors in adolescence Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 2, 83-101.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Maria CHUCHRA (2009). Obraz brzemienia rodziny z osobą chorą na schizofrenię // Family burden in schizophrenia Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 2, 103-128.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Anna BRYTEK-MATERA, Edyta CHARZYŃSKA (2009). Związek pomiędzy niezadowoleniem z ciała i zmiennymi psychospołecznymi współwystępującymi z zaburzeniami odżywiania // Body dissatisfaction and psychosocial variables associated with eating disorders Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 2, 129-150.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Jarosław PIOTROWSKI, Magdalena ŻEMOLTEL-PIOTROWSKA (2009). Kwestionariusz Roszczeniowości // The Entitlement Questionnaire Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 2, 151-177.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


  

Renata ŻURAWSKA-ŻYŁA (2009). Darren Langdridge, Phenomenological psychology. Theory, research and method, Harlow, UK: Pearson Education 2007 Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 2, 179-182.

pdf  PL


 

Aleksandra PAŁKA (2009). Dorota Kubacka-Jasiecka, Małgorzat Kuleta (red.), W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego 2008  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 2, 183-184.

pdf  PL


  

Bartosz ZALEWSKI, Tomasz ROWŃSKI (2009). Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji „Dialogowe Ja". Cambridge, 26-29 sierpnia 2008 roku  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 12, 2, 185-188.

pdf  PL 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2013, godz. 10:57 - Karol Juros