ARTYKUŁ DYSKUSYJNY // FOCUS ARTICLE


   

Jerzy M. BRZEZIŃSKI (2011).  Jakiej  psychologii  (i psychologów)  potrzebuje społeczeństwo? //

What kind of psychology (and psychologists) does the society need? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 7-32.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

 

DYSKUSJA //DISCUSSION


   

Hanna BRYCZ (2011). Psychologia dawniej i dziś. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 35-41.

pdf  PL


  

Ewa CZERNIAWSKA (2011). Krytyczne myślenie przede wszystkim. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 43-47. 

pdf  PL


  

Dariusz DOLIŃSKI (2011). Trzy grosze o tym, co musimy zrobić jako środowisko. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 49-52.

pdf  PL


  

Stanisław KOWALIK (2011). O reputacji psychologii i psychologów. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 53-59.

pdf  PL


  

Andrzej E. SĘKOWSKI (2011). Całkiem wystarczająco na tle innych. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 61-65.

pdf  PL


  

Zbigniew SPENDEL (2011). Koniec pewnej epoki, czyli lepiej już było. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 67-77.

pdf  PL


  

Andrzej SZOSTEK MIC (2011). Psychologia i etyka: postulaty słuszne i trudne. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 79-84.

pdf  PL


  

Małgorzata TOEPLITZ-WINIEWSKA (2011). Czego społeczeństwo oczekuje od psychologów? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 85-88.

pdf  PL


  

 

ODPOWIEDŹ AUTORA // AUTHOR’S RESPONSE


   

Jerzy M. BRZEZIŃSKI (2011). To jaka jest (powinna być) ta psychologia i jacy są (powinni być) psychologowie? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 89-100.

pdf  PL


  

 

ARTYKUŁY // ARTICLES


   

Joanna RÓŻYCKA, Katarzyna SKRZYPIŃSKA (2011). Perspektywa noetyczna w psychologicznym funkcjonowaniu człowieka // The noethic perspective in human psychological functioning. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 101-121.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Dorota CZYŻOWSKA (2011). O związkach między rozwojem moralnym a zachowaniami przestępczymi // Moral development and criminal behaviour. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 123-140.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Kinga KALETA (2011). Rodzinne uwarunkowania społecznego funkcjonowania jednostek w świetle teorii Minuchina i Bowena // Familial determinants of social functioning in light of Minuchin's and Bowen's theories. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 141-158.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Romana KADZIKOWSKA-WRZOSEK (2011). Wytrwałość i skuteczność działania: wpływ kontekstu sytuacyjnego i siły woli // Persistence and effectiveness in goal directed activity: The effect of situational context and the strenght of will. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 159-187.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Justyna OLSZEWSKA (2011). Zniekształcenia pamięci jako następstwo wcześniejszej wiedzy oraz różnego sposobu kodowania informacji // Memory distortions as a result of prior knowledge and various ways of information encoding. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 189-206.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


   

Mariola ŁAGUNA (2011). Maria Mańkowska, Wprowadzenie do psychometrii, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 207-208.

pdf  PL


 

Łukasz ZABOREK (2011). Maria Straś-Romanowska, Bogna Bartosz, Magdalena Żurko (red.), Badania narracyjne w psychologii oraz Psychologia małych i wielkich narracji, Warszawa: ENETEIA, 2010. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 209-211.

pdf  PL


  

Barbara MRÓZ (2011). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Radzenie sobie na rynku pracy" pt. „Metody jakościowe w diagnozie zawodowej", Wrocław, 10-11 stycznia 2011 roku. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 212-214.

pdf  PL


  

Elżbieta CHMIELNICKA-KUTER (2011). Sprawozdanie z konferencji „Podstawy naukowe psychoterapii", Warszawa, 12-13 czerwca 2010 roku. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 2, 215-218.

pdf  PL 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2013, godz. 10:18 - Karol Juros