Pamięci Profesor Zenomeny Płużek // In tribute to Professor Zenomena Płużek Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 2, 7-9.

pdf  PL


  

 

ARTYKUŁY // ARTICLES


  

Kinga TUCHOLSKA (2005). Zagadnienie kompetencji w psychologii // The notion of competence in psychology Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 2, 11-36.

Streszczenie  Summary  pdf  PL


  

Sławomir ŚLASKI (2005). Dorosłe dzieci alkoholików oraz ich rodzice – aktualny stan badań // Adult children of alcoholics and their parents – a current researches Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 2, 37-54.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Michał HARCIAREK (2005). Krzysztof JODZIO, Charakterystyka wybranych zaburzeń emocjonalnych po udarze prawej półkuli mózgu // Selected emotional disturbances following right hemispheric stroke Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 2, 55-71.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Paweł KONIAK (2005). Znaczenie etykiet ideologicznych i poglądów politycznych w ewaluacji przekazu politycznego // The role of ideological label and political attitudes in evaluation of political message Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 2, 73-92.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Dominika POGORZELEC, Oleg GORBANIUK (2005). Predyktory prośrodowiskowych wyborów konsumenckich // Predicators of proenvironmental consumer choices Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 2, 93-110.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Katarzyna JĘDRUSZCZAK (2005). Prywatność jako potrzeba w ramach koncepcji siebie // Privacy as a need “localized in” self-concept Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 2, 111-135.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

 

RECENZJE, SPRAWOZDANIA, POLEMIKI // REVIEWS, REPORTS, POLEMICS


  

Beata MIRUCKA (2005). Beata Kostrubiec, Obrazy postmodernizmu. Badania empiryczne obrazu siebie i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, ss. 268 Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 2, 137-139.

pdf  PL


  

Anna ANDRZEJCZAK (2005). Sprawozdanie z konferencji „13th Annual Conference of Association for Cognitive Analytic Therapy”. Londyn, 4-5 marca 2005 roku Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 2, 139-141.

pdf  PL 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2013, godz. 11:28 - Karol Juros