Wdrażanie Ustawy 2.0

Założenia polityki publikacyjnej Wydawnictwa KUL
w kontekście Ustawy 2.0

 

Podstawowym zadaniem Wydawnictwa KUL jest wydawanie czasopism i monografii naukowych tworzonych przez pracowników, doktorantów i studentów KUL. Ponadto Wydawnictwo KUL współpracuje z licznymi stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi, i uczestniczy w realizacji licznych grantów badawczych.

 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu edytorskiego każda książka jest poddawana kompleksowemu opracowaniu redakcyjnemu obejmującemu: redakcję merytoryczną, adiustacją polonistyczną, wykonanie kompleksowego projektu wydawniczego, składu i łamania oraz 3 korekt (Autor otrzymuje do wglądu tekst publikacji dwukrotnie, po adiustacji polonistycznej oraz po pierwszej korekcie).

 

Zakres i formy współpracy Wydawnictwa z redakcjami poszczególnych czasopism (powstających zwłaszcza w systemie OJS) są ustalane w szczegółowych procedurach formułowanych wspólnie z redakcjami merytorycznymi.

 

Niezależnie od charakteru, formy publikacji przyjęcie publikacji do planu wydawniczego Wydawnictwa KUL odbywa się na mocy decyzji Senackiej Komisji Wydawniczej KUL, uwzględniającej w procesie kwalifikacji przesłanki zawarte w 2 recenzjach wydawniczych, obowiązkowych dla każdego rodzaju publikacji składanych do Wydawnictwa KUL. Ponadto wszyscy autorzy i redaktorzy współpracujący z Wydawnictwem KUL zobowiązani są do poszanowania zasad określonych w krajowych i międzynarodowych kodeksach etyki publikacyjnej.

 

W ramach aktywności na arenie międzynarodowej Wydawnictwo KUL współpracuje z wieloma wydawnictwami zagranicznymi udzielając licencji na tłumaczenia dzieł swoich autorów, wydając przekłady uznanych autorów obcych, a także przygotowując koedycje publikacji naukowych z partnerami zagranicznymi. Ważną cześć produkcji wydawniczej Wydawnictwa KUL stanowią publikacje skierowane do odbiorców zagranicznych, wydawane gł. w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim, a prezentujące aktualny dorobek naukowy środowiska naukowego KUL.

 

W sukcesywnie poszerzanej ofercie księgarskiej Wydawnictwa KUL coraz większy udział stanowią publikacje elektroniczne (e-book). Po wyczerpaniu nakładów księgarskich, za zgodą autorów, wersje elektroniczne książek będą udostępniane w wolnym dostępie, w ramach Repozytorium Instytucjonalnego KUL.

 

Podstawowe akty prawne:

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Zarządzenie Rektora KUL w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów egzemplarzy autorskich (Zarządzenie, Załącznik)

 

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona