Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych ogłasza wewnętrzny konkurs grantowy na realizację projektów naukowo-badawczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Na organizację konkursów grantowych w 2021 r. została przeznaczona kwota
20 326,36 zł.

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

W trakcie realizacji projektu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszane inne konkursy grantowe. Rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu, pod warunkiem uwiarygodnienia osiągnięcia zakładanych rezultatów zadeklarowanych w poprzednim grancie (przedstawienie informacji o złożeniu artykułu do druku).

Formularz wniosku grantowego (wersja edytowalna wniosku) należy przesłać w formie elektronicznej (PDF) oraz w wersji edytowalnej na adres anmarsz@kul.pl do dnia 26 lutego 2021 r.

Autor: Anita Marszelewska
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2021, godz. 11:49 - Anita Marszelewska