Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL na podstawie Regulaminu konkursów grantowych z dnia 12 kwietnia 2019 roku ogłasza wewnętrzny konkurs grantowy dla pracowników KUL zaliczanych do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w dyscyplinie MATEMATYKA na realizację projektów naukowo-badawczych.

 

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW. Dodatkowo rezultatem grantu może być złożony wniosek grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych lub opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną do odbiorców zewnętrznych.

 

Maksymalna kwota dofinansowania grantu wynosi:

40 000 zł dla grantów dużych

15 000 zł dla grantów małych

 

Okres realizacji grantów wynosi nie więcej niż 24 miesiące.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL, Lublin ul. Konstantynów 1H, pok. WMP-313 na Formularzu wniosku grantowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu ogólnouniwersyteckich konkursów grantowych) i elektronicznej na adres wmiak@kul.pl

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 5 lipca 2019 r. (godz. 15.30).

 

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 

Informacje szczegółowe i wzory wniosków:

 

REGULAMIN KONKURSÓW GRANTOWYCH

Regulacja przejściowa

FORMULARZ WNIOSKU I RAPORTU GRANTOWEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2019, godz. 10:09 - Anna Położyńska