Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest Arcybiskup Metropolita Lubelski ks. dr hab. Stanisław Budzik.

 

Wielki Kanclerz reprezentuje Stolicę Apostolską i inne władze kościelne wobec Uniwersytetu oraz Uniwersytet wobec Stolicy Apostolskiej i innych władz kościelnych, a w sprawach szczególnej wagi także wobec władz państwowych.

 • Wielki Kanclerz KUL:
  • czuwa nad sprawami nauki, nauczania i wychowania;
  • troszczy się, aby doktryna katolicka była uprawiana i wykładana zgodnie z nauczaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i przepisami prawa kanonicznego;
  • umacnia wspólnotę wszystkich pracowników Uniwersytetu;
  • czuwa nad przestrzeganiem Statutu Uniwersytetu oraz przepisów Stolicy Apostolskiej;
  • przedstawia Stolicy Apostolskiej oraz ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego uchwałę Senatu o wyborze nowego Rektora. Wielki Kanclerz w ciągu dwóch tygodni od otrzymania protokołu przedstawia Stolicy Apostolskiej uchwałę Senatu o wyborze Rektora, z dołączoną swoją aprobacją i z prośbą o jej zatwierdzenie. Po otrzymaniu zatwierdzenia powiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
  • przyjmuje wyznanie wiary od nowego rektora;
  • zwraca się do Stolicy Apostolskiej o nihil obstat dla osób zatrudnianych po raz pierwszy na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego na wydziałach kościelnych Uniwersytetu, a na innych wydziałach - dla wykładania dyscyplin dotyczących wiary i moralności oraz dla osób honorowanych przez wydziały kościelne godnością doktora honoris causa;
  • udziela misji kanonicznej lub zezwolenia na uczenie, a w razie konieczności zawiesza lub odbiera je nauczycielom akademickim;
  • aprobuje uchwały Senatu o:
   • wyborze rektora i prorektorów;
   • nadaniu tytułu doktora honoris causa,
  • zatwierdza plan rzeczowo-finansowy i decyduje o wydatkach nieprzewidzianych, jeśli wartość wydatku przekracza 10% budżetu;
  • informuje Stolicę Apostolską o poważniejszych sprawach Uniwersytetu oraz przesyła jej co pięć lat sprawozdanie o stanie naukowym, moralnym i finansowym Uniwersytetu;
  • przedstawia Stolicy Apostolskiej tekst Statutu Uniwersytetu do zatwierdzenia.
 • Wielki Kanclerz wydaje zezwolenie na alienację majątku Uniwersytetu, o ile jej wartość nie przekracza kwoty, powyżej której, według uchwały Konferencji Episkopatu Polski, alienacja jest zastrzeżona Stolicy Apostolskiej.
 • Wielki Kanclerz w razie potrzeby mianuje Wielkiego Wicekanclerza Uniwersytetu i określa jego kompetencje.
 • W przypadku wakatu na lubelskiej stolicy biskupiej, obowiązki Wielkiego Kanclerza pełni administrator Archidiecezji Lubelskiej.

 

Na podstawie Statutu Uniwersytetu

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 09:51 - Grzegorz Tutak