Książki autorskie:

 

1. Claudel w Polsce. Chrześcijańskie perspektywy interpretacji dramatu i teatru. Lublin 1989, ss. 260, res., RW KUL. [Książkowa wersja rozprawy doktorskiej].


2. Wezwani do nadziei. Religia - ateizm - wiara w dramacie współczesnym. Zarys problematyki. Lublin 1993, ss. 176, bibliogr., RW KUL.


3. Złamane pieczęcie Księgi. Inspiracje biblijne w dramaturgii Młodej Polski. Lublin 1999, ss 346, bibliogr., RW KUL. [Rozprawa habilitacyjna]

 

4. Od kontestacji do relacji. Człowiek wobec Boga w dramacie Młodej Polski. Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, ss. 276.

 

5. Przeniknąć człowieka. Chrześcijański horyzont dramatu i teatru XX wieku, Lublin 2016, Wydawnictwo KUL, ss. 417.


Redakcja i opracowanie naukowe książek i czasopism:


1. Dramat i teatr sakralny. Pod red. Ireny Sławińskiej, Wojciecha Kaczmarka, Waldemara Sulisza, Marii Barbary Stykowej. Lublin 1988 ss. 392, RW KUL.


2. Dramat i teatr religijny w Polsce. Redakcja Irena Sławińska, Wojciech Kaczmarek. Lublin 1991 ss. 468, TN KUL, Seria: Religijne Tradycje Literatury Polskiej pod red. Stefana Sawickiego. T. 2.


3. Wokół współczesnego dramatu i teatru religijnego w Polsce (1979 - 1989). Pod red. Ireny Sławińskiej i Wojciech Kaczmarek. Wrocław 1993 ss. 322, Wyd. „Wiedza o Kulturze", Seria: Dramat w teatrze. Teatr w dramacie. Studia. Rozprawy. Artykuły. Pod red. Jana Błońskiego, Janusza Deglera, Jacka Popiela, Dobrochny Ratajczak. T. 9.


4. Oskar Miłosz: Misteria. Wybór i wstęp: Irena Sławińska. Przekład: Irena Sławińska, Bronisława Ostrowska. Przygotował do wydania: Wojciech Kaczmarek. Lublin 1999, RW KUL


5. Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku. Redakcja Wojciech Kaczmarek i Joanna Michalczuk. Lublin 2004, Wydawnictwo KUL, ss. 414. {Materiały z sympozjum zorg. w dn. 24-25 IX 2001 r. przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Książka ofiarowana pamięci Ks. prof. Mariana Lewki].


6. Amelia Hertzówna: Dramaty zebrane. Oprac. i wstęp ks. Marian Lewko. Uzupełnił i do druku przygotował Wojciech Kaczmarek. Lublin 2003 Wyd. KUL


7. Świat jako spektakl. Irenie Sławińskiej na dziewięćdziesiąte urodziny. Redakcja Wojciech Kaczmarek, Lublin 2003, Wydawnictwo KUL, ss. 362, il.1-35.


8. „Roczniki Humanistyczne", T. 52:2004, z. 1: Dramat i teatr. Redakcja zeszytu: Wojciech Kaczmarek

 

9.    Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005). Red. Wojciech Kaczmarek, Anna Podstawka, Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, ss. 238.

 

10. W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku. Pod red. Wojciecha Kaczmarka i Joanny Michalczuk, Lublin 2007, wyd. Norbertinum, ss. 184.

 

11. Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, Pod redakcją Dariusza Seweryna, Wojciecha Karczmarka i Agaty Seweryn, Lublin 2008, Wydawnictwo KUL, ss.685.

 

12. Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty. W stulecie urodzin Profesor Ireny Sławińskiej. Redakcja: Wojciech Kaczmarek i Joanna Michalczuk, Lublin 2014, ss.593.

 

13. Karol Wojtyła-Jan Paweł II artysta słowa, red. M. Ołdakowska-Kuflowa,
W. Kaczmarek, Lublin 2015, ss. 320.

 

Najważniejsze artykuły:

 

1. Polska batalia o Claudela. „Summarium. Sprawozdania TN KUL" 1979 nr 8 (29) s. 185-201

 

2. Dwie polskie inscenizacje „Zamiany" Claudela. (Moralitet - 1925 i dramat ludzkich losów - 1977). „Roczniki Humanistyczne" T. XXIX:1981 z. 5 s. 41-55.

 

3. O polskiej prapremierze „Zwiastowania". (Nowe misterium i stare konwencje teatru). „Roczniki Humanistyczne" T. XXIX:1981 z. 5 s. 57-78.

 

4. Teatr lubelski w latach 1896 - 1913. „Pamiętnik Teatralny" 1984 z. 3-4 (131-132) s. 561-570

 

5. Między religijnym misterium a dramatem narodowym. (O Betlejem polskim Lucjana Rydla.). [W:] Dramat biblijny Młodej Polski. Red. nauk. Stefan Kruk. Wrocław 1992 s. 7-39.

 

6. Le Festin de la Sagesse de Paul Claudel. [W:] Le Role des formes primitives et composites dans la dramaturgie européenne. Réunies et présentées par Irene Mamczarz. Paris 1992  s. 195- 200.

 

7. Formy i przejawy współczesnego teatru religijnego w Polsce (1979 - 1989). [W:] Wokół współczesnego dramatu i teatru religijnego w Polsce (1979 - 1989). Pod. red. Ireny Sławińskiej i Wojciecha Kaczmarka, Wrocław 1993 s. 11-29.

 

8. Perspektywy nadziei w dramacie schy³ku XX wieku. "Bulletin de la Société des Sciences et des Letres de Łódź" 1993/94 Vol. XLIII z. 23, Série: „Recherches sur les Arts" Vol. II/III nr 16 s. 152-158.

 

9. Teatr i „atrium spraw niebieskich". Ireny Sławińskiej czytanie dramatów Norwida. „Studia Norwidiana" 1997-1998 nr 15-16 s. 35-52, sum.

 

10. Drame d'incroyance et drame d'espoir. "Theatre. Opera. Ballet" (Paris) 1997 nr 4-5: L Homme et l Univers dans  le theater europeen, s. 81-87.

 

11. Stanisława Wyspiańskiego etyczna i estetyczna lektura Biblii. „Ethos" R.12:1999 nr 4 (48) s. 105-119.

 

12. Zakryte oblicze Ojca. Transformacje biblijnego obrazu Boga w dramacie Młodej Polski. [W:] Obraz Boga Ojca w kulturze. Redaktorzy: Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Urszula Małgorzata Mazurczak. Lublin 2000 RW KUL, s. 177-205, sum.

 

13. Teatr religijny: między nabożeństwem a metafizyką. [W:] W kręgu teatru monumentalnego. Pod red. Lidii Kuchtówny i Jana Ciechowicza. Warszawa 2000, IS PAN, s. 186-194.

 

14. Dusza i ciało w dramaturgii Młodej Polski. [w:] Nauka w poszukiwaniu duszy ludzkiej, Pod red. Wiesława Dyka, Szczecin 2001 s. 94-110, res.

 

15. Stanisław Wyspiański Sędziowie. [W:] Dramat polski. Interpretacje. Cz. 1: Od wieku XVI do Młodej Polski, pod red. Jana Ciechowicza i Zbigniewa Majchrowskiego, wstęp i posłowie Dobrochny Ratajczakowej, Gdańsk 2001 wyd. Słowo/ obraz terytoria, s. 368-388.

 

16. Pasje i obowiązki [o drodze twórczej I. Sławińskiej], [W:] Świat jako spektakl. Irenie Sławińskiej na dziewięćdziesiąte urodziny. Redakcja Wojciech Kaczmarek, Lublin 2003 s. 259-302.

 

17. Karola Wojtyły teatr personalistyczny, „Personalizm" 2003 [wyd. 2004] nr 5, s. 53-66.

 

18. Postchrześcijańskie transgresje Biblii w dramaturgii Antoniego Szandlerowskiego. [W:] Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Red. Hanna Filipkowska, Stanisław Fita. Lublin 1999 s. 215-250.

 

19. Kazimierza Brauna historia teatru.[w:] Horyzonty teatru. Szkice o twórczości Kazimierza Brauna, pod red. Elżbiety Kossarzeckiej, Toruń  2004 s. 55-77.

 

20. Przeniknąć człowieka. Osoba i Słowo w dramaturgii Karola Wojtyły, „Zeszyty Naukowe KUL" R.XLVII:2004, nr 3 (187), s.31-41.

 

21. Związki polsko-francuskie w literaturze i teatrze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe", 2004, nr 1 (14), s. 133-141.

 

22. Profesor Irena Sławińska (1913-2004), „Roczniki Humanistyczne", T. 52:2004, z. 1, s.5-31.

 

23. Dramat modernistyczny wobec kryzysu antropologicznego przełomu  XIX i XX w., „Roczniki Humanistyczne", T. 52:2004, z. 1, s.33-54.

 

24. Listy Romana Ingardena do Ireny Sławińskiej [wstęp, opracowanie, komentarz], „Teksty Drugie"  2005, nr ½ s. 303-312.

 

25. Książę na pustej scenie (O twórczości Mieczysława Paszkiewicza), „Akcent" 2005, nr 3, s. 61-65.

 

26. Mickiewicz Ireny Sławińskiej, [W:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. Małgorzata Łukaszuk, Marian Maciejewski, Lublin 2006, s.471-482.

 

27. Irena Sławińska – erudycja i praca, [W:] Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), red. Wojciech Kaczmarek, Anna Podstawka, Lublin 2007. s. 25-55

 

28.Teatrolog i literaturoznawca, [W:] Teatr – Dramat – Sacrum, s. 141-148 [rzecz o pracy naukowej ks. Mariana Lewki].

 

29. Bóg i człowiek w dramaturgii Młodej Polski, [w:] W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku, pod red. Wojciecha Kaczmarka i Joanny Michalczuk, Lublin 2007,s. 11-41.

 

30. Wokół personalistycznej koncepcji teatru Karola Wojtyły, „Etos” 2007 nr 77-78 s. 225-242.

 

31. Polonistyka na obczyźnie. Z prof. Zofią Klimaj-Goczołową i prof. Krisem van Heuckelomem z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii rozmawiają prof. Wojciech Kaczmarek i prof. Sławomir J. Żurek, „Ethos” 2008 nr 81 s. 180-198.

 

32. Marian Maciejewski – uczony i katechista, [W:] Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, pod redakcją Dariusza Seweryna, Wojciecha Karczmarka i Agaty Seweryn, Lublin 2008. s. 21-45.

 

33. Trzy kroki na drodze wiary. Preliminaria kerygmatycznej interpretacji dramatu i teatru, Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu , s. 71-92.

 

34. Chrystus w dramaturgii Młodej Polski, [w:] Modernizm. Zapowiedzi. Krystalizacje. Kontynuacje, red. Agnieszka Grzelak, Marek Kurkiewicz, Piotr Siemaszko, Bydgoszcz 2009 s. 273-294.

 

35. Prawda w teatrze, [w:] Prawda w literaturze. Studia pod red. Andrzeja Tyszczyka, Jarosława Borowskiego, Ireneusza Piekarskiego, Lublin 2010, s. 323-335.

 

36. Teatr a antropologia przełomy XX i XXI wieku, [W:] Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, red. Anna Podstawka, Agnieszka Jarosz, Lublin 2011, s. 15-34.

 

37. Istota teatru, „Roczniki Kulturoznawcze” 2011 [wyd. 2012] T. 2, s. 89-107.

 

38. Logos and the Theatre, w: Logos et musica. In honorem summi romani pontificis Benedicti XVI, eds. Elżbieta Szczurko, Tadeusz Guz, Horst Seidl, Frankfurt am Main, Berlib, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2012, Peter Lang, s. 437-448.

 

39. Tęsknota za transcendencją w teatrze PRL-u, w: Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, ks. Wiesław Felski, Lublin 2013, s.515-530.

 

40. Dziedzictwo antyku w twórczości Romana Brandstaettera (kilka przykładów), „Roczniki Humanistyczne” T.LXI: 2013 [wyd. 2014] z. 3, s. 61-92.

 

41. Wydanie, wstęp i oprac. książki: Irena Sławińska, Filozofia teatru. Wykłady uniwersyteckie, Lublin 2014.

 

42. „Metoda” Maciejewskiego, „Colloquia Litteraria” 2014 nr 1 s. 83-92.


43. Irena Sławińska, promotorka badań nad dramatem i teatrem religijnym, w: Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, s. 31-36.

 

44. Chrześcijaństwo a teatr XX wieku, w: Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, s. 61-70.

 

45. Analiza kerygmatyczna w kontekście badań relacji między religia a literaturą, w: Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perspektywy, red. Jarosław Borowski, Edward Fiała, Ireneusz Piekarski, Lublin 2014, s. 133-156.

46. „Przyszłość zależy od miłości”. Szkic o dramacie Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”, w: Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki, Lublin 2015, s. 255-265.

 

47. O dramacie nadziei, w: Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, red. Ks. Marian Nowak, Elżbieta Stoch, Barbara Borowska, Lublin 2015, s. 91-100.

 

48. Marian Maciejewski (1937-2013), „Roczniki Humanistyczne”  2014 [wyd. 2015], T. LXII, z. 1. s.197-207 [wespół z Wacławem Pyczkiem]

 

49. Kilka uwag o hermeneutyce kerygmatycznej, w: Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. 1, V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg – Opole, 10-13 lipca 2012 r. Read. Naukowa S. Gajda, Irena Jokiel, Opole 2014 [wyd. 2015] s. 404-409.

 

50. Spotkać Boga w człowieku. Jeszcze o trylogii dramatycznej Karola Wojtyły, w: Karol Wojtyła-Jan Paweł II artysta słowa, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Kaczmarek, Lublin 2015, s. 121-161.

 

51. Poeta i jego obowiązki. Laudacja z okazji wręczenia medalu Pro Ecclesia et Pontifice prof. Józefowi Fertowi. „Przegląd Uniwersytecki” 2015, nr 4-5, s. 32-33.

 

52. Teodramatyka Balthasara w badaniach nad dramatem i teatrem religijnym, w:Literatura – kultura religijna – polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin, pod red. Krzysztofa Koehlera, Wojciecha Kudyby i Jerzego Sikory, Warszawa 2015 s. 301-314.

 

53. Chrześcijański kontekst dramaturgii współczesnej, w: Religia w edukacji polonistycznej, red. Magdalena Marzec-Jóźwicka, Lublin 2015, s. 15-25.

54. Analiza kerygmatyczna wobec aksjologii współczesnego literaturoznawstwa, „Roczniki Humanistyczne” T LXIII 2015 [wyd. 2016], z. 1, s. 57-73.

 

55. Religious Theatre in Poland in 1978-1988, w: The theatre and religious drama nowodays, ed. Anna Podstawka, Lublin 2016, s. 11-29.

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016, godz. 10:19 - Mariusz Lach