Bezpieczny i Aktywny Senior

Z udziałem Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dr Elżbiety Bojanowskiej oraz prawie 250 uczestników w Centrum Edukacyjno – Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim, 18 września br. odbyła się Wojewódzka Konferencja „ Bezpieczny i Aktywny Senior”. Patronat nad tym wydarzeniem sprawowali Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska i Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak.

Poza wiceministrem w konferencji jako uczestnicy lub goście udział wzięli między innymi: Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Wojciech Żukowski – Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, w imieniu wojewody lubelskiego, Agnieszka Skubis – Rafalska - Zastępca Dyrektora Biura Wojewody, Inspektor Robert Szewc – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, młodszy inspektor Artur Deryło - Komendant Powiatowy Policji, Ryszard Montusiewicz – Dyrektor TVP 3 Lublin, Katarzyna Fus – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Jerzy Wereszczak – Wicestarosta Tomaszowski, Marzena Czubaj – Gancarz -Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, Roman Miedziak – Wójt Gminy Rachanie, Janusz Bałabuch – Wójt Krynice, Łukasz Kłębek – Wójt Gminy Ulhówek, Zbigniew Naklicki – Wójt Gminy Susiec oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zamościu i organizacji seniorów z całego województwa. Konferencję śpiewająco rozpoczął chór „Tomaszowiacy”. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Wojciech Żukowski – Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego. Obrady konferencji prowadził Zbigniew Skawiński członek rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jednocześnie Przewodniczący Rady Seniorów w Tomaszowie Lubelskim. Merytoryczną część konferencji otworzyła Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiając prezentację – „Kierunki polityki społecznej wobec osób starszych 2030”. Jak mówiła minister Bojanowska Polska się starzeje wynika to m.in. z wydłużania się przeciętnego trwania życia. W 2015 r. przeciętne trwanie życia mężczyzny wynosiło 73,6 lat, kobiety 81,6. Drugi czynnik, który powoduje te zmiany to niski poziom dzietności, który powoduje brak zastępowalności pokoleń. Kolejny negatywny czynnik, który może doprowadzić do tego, że w 2050 roku, co trzeci, co czwarty Polak będzie miał więcej niż 65 lat, to wyjazdy z kraju ludzi młodych. Tym niekorzystnym zjawiskom ma przeciwdziałać program „ Polityki społecznej wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo.” Jego zasadniczym założeniem jest ukierunkowanie polityki senioralnej do dwóch grup osób samodzielnych i niesamodzielnych. Dla tych grup program przewiduje szereg obszarów działań. Jednym z elementów tego programu jest poprawa sytuacji materialnej osób starszych, wsparcie dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz kombatantów i weteranów wojennych. Jednocześnie ministerstwo w celu poprawy sytuacji ekonomicznej osób starszych analizuje, takie rozwiązania jak : coroczny jednorazowy dodatek – tzw. 500+ dla emerytów, wyższa waloryzacja emerytur, zwiększenie dostępności usług społecznych osób starszych. Obecnie MRPiPS prowadzi takie działania służące seniorom jak programy „Senior +”, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych i kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Program „Senior +” na lata 2015 -2020 służy wsparciu seniorów poprzez rozwój sieci placówek Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Z kolei Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. W edycji 2017 z tego programu w województwie lubelskim dofinansowano 30 projektów, obejmujących wsparciem 2269 osób, na kwotę ponad 2,7 mln zł. Natomiast kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior” służy podwyższeniu świadomości polskiego społeczeństwa na temat bezpieczeństwa i aktywnością osób starszych. Pani minister zaapelowała do samorządów i organizacji pozarządowych o składanie wniosków do programów „Senior+” i na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Poseł Sławomir Zawiślak przedstawił aktualne kierunki prac Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Między innymi we wrześniu komisja rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej dla osób starszych wobec zmian systemowych w ochronie zdrowia, rozpatrzyła i przyjęła odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderaty w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej. Poseł stwierdził także, że naszego województwa trafia do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bardzo dużo dobrych wniosków na projekty dla seniorów finansowane przez ministerstwo. Wystąpienie wojewody zatytułowane „ Sytuacja osób starszych w województwie lubelskim” zaprezentowała Agnieszka Skubis – Rafalska - Zastępca Dyrektora Biura Wojewody. Gospodarz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski omówił rozwiązania polityki senioralnej wprowadzone w naszym mieście. Wspomniał między innymi o finansowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacja Społeczna Osób Starszych, a realizowanym w Tomaszowie projekcie „Aktywny senior, to zdrowy senior”. Inspektor Robert Szewc - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji przedstawił działania Komendy Wojewódzkiej Policji na rzecz poziomu bezpieczeństwa seniorów. Komendant mówił o akcjach informacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa seniorów, a prowadzonych przez komendę, w formie ulotek, spotów radiowych i telewizyjnych. Stwierdził, że w 2016 roku w województwie lubelskim ponad 2800 osób w wieku 60 plus było ofiarami przestępstw, w tym roku takich osób jest już ponad 1700. Seniorzy są najczęściej ofiarami wyłudzeń pieniędzy tzw. metodą „ na wnuczka”. W ubiegłym roku tą metodą wyłudzono ponad 2 mln zł. Komendant powiedział także, że seniorzy stają się co raz częściej ofiarami przestępstw drogowych. Na zakończenie inspektor Szewc zaprezentował spot telewizyjny pod tytułem „ Nie daj się oszukać”, w którym co ciekawe wystąpili seniorzy – ofiary przestępstw metodą „na wnuczka”. Następnie Jadwiga Skawińska Kierownik filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim w wystąpieniu „Aktywny Senior” omówiła między innymi aktywną działalność tomaszowskiej filii UTW oraz statystykę aktywności seniorów w zależności od osiągniętego wieku. Z kolei Dyrektor TVP 3 Lublin Ryszard Montusiewicz mówił, o tym co do zaoferowania seniorom ma lubelska telewizja. Nie ma co prawda w jej programie audycji poświęconej tylko seniorom ale niewykluczone, iż taka audycja powstanie. Obecnie tematyka osób starszych pojawia się w licznych programach TVP Lublin, jak choćby w cyklach reportaży: „ Kreatywni”, „Szczęśliwe historie”, „Zwykłe, niezwykłe”, czy programach prozdrowotnych i informacyjnych. Na zakończenie Katarzyna Fus Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przekazała zebranym życzenia i list od Marszałka Województwa Lubelskiego.

Konferencję zakończyła degustacja potraw przygotowanych Roztoczańską Radę Kół Gospodyń Wiejskich…. Wszyscy chętni uczestnicy konferencji w wieku 60+ otrzymali od organizatorów Ogólnopolską Kartę Seniora. Konferencja była elementem kampanii informacyjnej „Bezpieczny i Aktywny Senior”, której celem jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych oraz uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami starszymi>

 


 

Autor: Iwona Pisklak
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2017, godz. 13:32 - Iwona Pisklak