Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:

 

- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,

- staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,

- poradnictwo psychologiczne, psychospo łeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,

- rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy,

- poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,

- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia).

 

Wnioskodawcami są - wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Każdy projekt musi zakładać objęcie wsparciem minimum 50 uczestników.

 

 Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu.

 Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia 22 maja 2013 r. do dniazamknięcia konkursutj. do 28 czerwca 2013 r.

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców z terenu województwa lubelskiego:

  • Osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
  • Otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze)

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: od 22.05.2013 r. godz. 7.30  do 28.06.2013 r. godz. 15.30  w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pokój nr  326 A – Kancelaria  Ogólna WUP w Lublinie

 

Formy wsparcia przewidziane w niniejszym konkursie stanowić mogą pomoc publiczną i/lub pomoc de minimis.

 

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 8 000 000,00 zł. (w tym alokacja w wysokości 4 000 000,00 PLN zł. wyodrębniona na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób w wieku 15 – 30 lat)

W ramach przedmiotowego konkursu Wnioskodawca nie jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego.

Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 8 000 000,00 zł., w tym alokacja w wysokości 4 000 000,00 PLN zł. wyodrębniona na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób w wieku 15 – 30 lat (w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą
w wysokości minimum 2 000 000,00 zł., (w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum
1 000 000,00 zł. na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób w wieku 15 – 30 lat)

Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu w wyniku zmiany kursu walutowego.

 

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pokój nr 341 B – Punkt Konsultacyjno-Informacyjny oraz na stronie internetowej www.wup.lublin.pl/pokl.

 

Dok.konkursowa_7_2_1_2013_Lubelskie.pdf

zalaczniki_7.2.1_2013_Lubelskie.zip

 

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2013, godz. 11:30 - Anna Przybyła