Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 34/POKL/9.6.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

  1. kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych;
  2. programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych;
  3. wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na:
  • rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy;
  • podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również uzyskanie akredytacji kuratora oświaty;
  • rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu.

 

Alokacja na konkurs: 2 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru: od 14 maja 2012 r. do 12 czerwca 2012 r.

 

Beneficjenci:

 

­O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Kryteria dostępu:

  1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego).
  2. Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 r.
  3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkurs.
  4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwości udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Spotkanie informacyjne:

 

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 30 maja 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9a, o godz. 10.00.

 

Dodatkowe informacje:

 

Dokumentacja_konkursowa_9.6.1.pdf

ogłoszenie o konkursie

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2012, godz. 15:18 - Beata Kaczan