Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza konkurs zamknięty nr 1/PWP/POKL/7.2.1/2012 na składanie wniosków na projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy operacji:

1. kursy i szkolenia-umożliwiające nabycie, podniesienie, a także zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy ,

2. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,

3. poradnictwo psychologiczne oraz psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,

4. rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np.: środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy),

5. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (przykładowo: świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.

 

Termin naboru:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu trwa do 28.02.2013 r.

 

Alokacja na konkurs wynosi 3 mln PLN, w tym max. 1,2 mln PLN komponent ponadnarodowy.

 

Grupa docelowa:

- osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej w wieku 15 – 64 lat, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu;

- otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze)

 

Wszystkich chętnych do przygotowania projektu zapraszamy do zapoznania się z informacjami. W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Koordynacji Programów Europejskich, pokój GG-100 (tel. wewn. 4166) oraz CN-201 (tel. wewn. 4282).

 

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o konkursie

Dokomentacja konkursowa-7.2.1-PWP

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2013, godz. 09:36 - Kamil Dębiński