wykład

 

Prowadząca zajęcia: Dr Anna Podstawka

Termin zajęć: środa 13.20 - 14.50

Miejsce zajęć: GG 244


Opis zajęć: Wykład obowiązkowy dla studentów pierwszego roku Wiedzy o Teatrze i osób realizujących program specjalizacji teatrologicznej (na drugim roku), fakultatywny dla wszystkich zainteresowanych historią teatru. Zaplanowany w ramach trzyletniego cyklu, cz. I poświęcona będzie wybranym zagadnieniom z dziejów polskiego teatru – od początków sceny średniowiecznej do powstania Teatru Narodowego – ukazywanym w szerokim kontekście kultury europejskiej.

Podstawowe treści: odniesienie do źródeł teatru antycznego, uwarunkowania i charakter formowania się oraz przemian w organizacji życia teatralnego od wczesnego średniowiecza do 1765 r.; różne modele teatru i dramatu, m.in.: teatr liturgiczny, misterium, moralitet, komedia plebejska, teatr szkolny, sceny dworskie; kontynuacje i nawiązania do staropolskich gatunków i form teatralnych.

 

Podstawowa bibliografia: Dzieje teatru polskiego, red. T. Sivert, t. I-IV, Warszawa 1977-1993; Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977 i kolejne wyd.; K. Braun, Kieszonkowa historia teatru polskiego, Lublin 2003; J. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981; Dramaty staropolskie, oprac. J. Lewański, t. 1-6, Warszawa 1957-63; Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI-XVI w., oprac. J. Lewański, Lublin 1999; Teatr polskiego renesansu. Antologia, oprac. J. Lewański, Warszawa 1988; Sto przedstawień w opisach polskich autorów, oprac. Z. Raszewski, Wrocław 1993; Dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Lublin 1991; P. Pirecki, Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku. Zarys monograficzny, Łódź 2008.

Szczegółowe opracowania na temat poszczególnych zagadnień podawane będą na zajęciach.


Zaliczenie: Na podstawie obecności; studenci Wiedzy o Teatrze i uczestnicy specjalizacji teatrologicznej zdają ustny egzamin końcowy sprawdzający stopień opanowania materiału.

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011, godz. 12:31 - Mariusz Lach