Obozy adaptacyjne
W dniach 1-11 września Duszpasterstwo Akademickie KUL oraz Studenci Jezuickich Duszpasterstw Akademickich Lublina, Krakowa, Łodzi, Warszawy i Szczecina zorganizowali Obóz Studencki w Tatrach w Małem Cichem koło Zakopanego. Był to dobry sposób na wzięcie głębokiego oddechu przed rokiem akademickim: poznanie ciekawych ludzi, codzienne wyjścia w góry, rozmowy o studiach i studenckim życiu poza uczelnią, a także codzienne msze święte, modlitwa i wspólne śpiewanie.  
 
11 września
Instytut Jana Pawła II KUL oraz Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie zorganizowali w Archikatedrze Lubelskiej koncert Kwartetu Szostakowicza (Moskwa). Organizatorzy dedykowali go pamięci Ofiar zamachów terrorystycznych sprzed 10 lat, a także – w rocznicę urodzin – pamięci Arcybiskupa Józefa Życińskiego.  
 
 12 i 13 września
w centrum kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się Lubelski Salon Maturzystów.  
 
 17 do 23 września
odbywał się VIII Lubelski Festiwal Nauki pod hasłem „Nauka w służbie przyrody”. Koordynatorem i głównym organizatorem tegorocznej edycji Festiwalu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Festiwal to przede wszystkim popularyzacja nauki poprzez prezentację najciekawszych projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych. Poza okazją do zaprezentowania dorobku naukowego, pasji i zainteresowań pozanaukowych, jest to także znakomita okazja do promocji uczelni oraz integracji środowiska naukowego Lublina i Lubelszczyzny. Częścią Festiwalu był III Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych TYGIEL 2011, podczas którego okazję do zaprezentowania swoich osiągnięć mieli studenci – koła naukowe, samorząd i inne organizacje studenckie.
Naukowcy lubelscy przygotowali ponad 800 projektów w formie prezentacji, pokazów, wykładów, wystaw, konkursów, koncertów, wstępów do laboratoriów. Szczególną atrakcją był niedzielny Piknik Naukowy, zorganizowany 18 września na Placu Marii Curie-Skłodowskiej. Udział KUL w tegorocznym festiwalu w liczbach: 282 projekty, 668 edycji, 147 próśb o dodatkowe edycje, ok. 14 tysięcy zarezerwowanych miejsc na projekty wymagające rezerwacji,  liczba osób bezpośrednio zaangażowanych w organizację Festiwalu (w przygotowanie projektów) – 360, czas trwania wszystkich edycji (poza wystawami) – 680 godzin,13 obiektów, 96 sal,  kilka wystaw i koncertów. 
 
 18 września
odbyło się spotkanie absolwentów polonistyki KUL.  

18 września
Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki udał się na trzytygodniowe tournee koncertowe do Australii, m.in. dp Perth, Melbourne, Canbery i Sydney. Tegoroczne tournee odbywało się pod honorowym patronatem Ambasadora RP w Australii.

 
21 września
wykład prof. Ryszarda Kasperowicza „Romantyczna wyobraźnia jako źródło utopii artystycznych”, rozpoczął trzeci cykl otwartych wykładów z historii sztuki, w tym roku pod ogólnym hasłem „Szaleństwa wyobraźni – kaprysy fantazji”. Wykłady przygotowane we współpracy Instytutu Historii Sztuki KUL z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych są zaproszeniem do wędrówki w krainę artystycznej fantazji. Sąsiadują w niej ze sobą najbardziej niezwykłe utopie artystyczno-społeczne, najbardziej niespotykane indywidualne dążenia, pragnienia i obsesje twórców, najbardziej oryginalne popisy wirtuozów imaginacji i najbardziej wyraziste przejawy stwórczej siły ludzkiej fantazji. Jest to kraina, która przypomina labirynt – wiele w niej ścieżek ślepych, prowadzących do zatracenia, do zguby; lecz – jak się okaże – nie ma z niej jednego wyjścia, wyobraźnia bowiem podsuwa coraz to nowe rozwiązania.  

21 września

w Kościele Akademickim KUL została odprawiona msza św. w I rocznicę śmierci Księdza Profesora Edwarda Iwona Zielińskiego OFMConv, zmarłego 20 lipca 2010 r. Ksiądz Profesor Zieliński, kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (1998-2009) oraz Katedry Wiedzy o Kulturze Średniowiecznej (od 2009), kierownik Sekcji Filozofii Teoretycznej (1990-1993), kustosz kapitulny Prowincji św. Maksymiliana OFMConv (1989-1996), był wybitnym znawcą filozofii średniowiecznej, nauczycielem i wychowawcą akademickim.

 
21-22 września
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem KUL zorganizowała konferencję naukową pt. „Nowe tendencje w zarządzaniu. Spotkanie teorii z praktyką”. Było to forum spotkania praktyków – prezesów firm, osób zajmujących kierownicze stanowiska podejmujących na co dzień decyzje w organizacjach gospodarczych z naukowcami zatrudnionymi na uniwersytetach, mających teoretyczną perspektywę patrzenia na problemy zarządzania. Organizatorzy mają nadzieję, że tego typu konferencje zaowocują podjęciem wspólnych przedsięwzięć badawczych łączących potencjały twórcze praktyków i teoretyków zarządzania.  
 
  23-25 września
Katedra Psychologii Klinicznej KUL oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie zorganizowały II ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową z cyklu Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii, pt. „Jakość życia w zdrowiu i chorobie”. Konferencja skierowana była do psychologów, lekarzy, pedagogów, socjologów, rehabilitantów, ratowników medycznych, pielęgniarek oraz wszystkich zajmujących się problematyką zdrowia i choroby.  
 
     
27-28 września
Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Instytut Badań Edukacyjnych zorganizowali „Metodologiczne seminarium naukowe” w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
   

27-29 września

odbyło się VI Sympozjum poświęconym starożytnemu Izraelowi / Palestynie, w tym roku skoncentrowane wokół tematu „Życie religijne starożytnego Izraela / Palestyny”. Sympozjum współorganizowały cztery instytucje naukowe: Katedra Historii Starożytnej KUL, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, Katedra Judaistyki UJ oraz Zakład Historii Starożytnej UW. Tym razem gospodarzem był Lublin. Referentami byli naukowcy z całej Polski reprezentujący różne dziedziny nauki zajmujące się starożytnym Izraelem / Palestyną. Wysłuchać więc można było zarówno archeologów, jak i biblistów, filologów, historyków i religioznawców. Po każdym referacie był czas na dyskusję.

 

30 września

Uroczyste spotkanie słuchaczy oraz wykładowców komponentu dydaktycznego realizowanego w ramach studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa  – specjalność filologia polska inaugurujące nowy rok akademicki 2011/2012. Podczas uroczystości wykład wygłosił  prof. dr hab.Tadeusz Zgółka (UAM)
Kognitywistyczne podstawy opanowywania umiejętności językowych